Tlačiť Späť

Domov

2004 - Kontrakt - Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

 

Kontrakt
uzavretý medzi
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

a

Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky
na zabezpečenie úloh zdravotníckej informatiky a štatistiky v roku 2004

Číslo u zadávateľa:
Číslo u riešiteľa:

Čl. I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

Zadávateľ:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len “ zadávateľ ”)
Zadávateľ je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre liečebno-preventívnu a hygienickú starostlivosť, zdravotnícke školy, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, prírodné liečebné kúpele a prírodné liečivé zdroje podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, v znení neskorších predpisov. Úlohy na úseku zdravotníctva vykonáva v zmysle ustanovení zákonov NR SR č. 272/1994 Z. z., o ochrane zdravia ľudí a NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov.

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
MUDr. Rudolf Zajac, minister zdravotníctva
Národná banka Slovenska
790-1123-002/0720
00165565
Riešiteľ:

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ) (ďalej len “riešiteľ ”)
Riešiteľ podľa schváleného štatútu a § 12 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike zabezpečuje prevádzku, aktualizáciu a rozvoj ťažiskového rezortného Štatistického zdravotníckeho informačného systému (ŠTAZIS)- najväčšej rezortnej časti štátneho informačného systému (ŠIS).
Na základe poverenia ministra zdravotníctva riešiteľ vedie účelové registre rezortu zdravotníctva a plní funkciu vedúceho odvetvového pracoviska. Zabezpečuje, koordinuje a vykonáva tiež všetky potrebné práce a činnosti súvisiace s vedením Centrálneho informačného systému zdravotníctva (CISZ) a negociačným procesom na úseku “Štatistika” v rezorte zdravotníctva s príslušnými štruktúrami Európskej únie.
Získané a spracované informácie riešiteľ poskytuje v požadovanej forme, rozsahu a štruktúre najmä pre potreby riadenia zadávateľa a na základe jeho poverenia štatistické údaje pre riadenie a výkon štátnej správy na úseku zdravotníctva, rezortným a mimorezortným orgánom a organizáciám v Slovenskej republike. Na sledovanie a hodnotenie úrovne a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, vývoja zdravotného stavu obyvateľstva, hodnotenie národného regionálneho a globálneho pokroku pri realizácií štátnej zdravotnej politiky Slovenskej republiky poskytuje podľa pokynov zadávateľa štatistické údaje aj Svetovej zdravotníckej organizácii, Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Štatistickému úradu Európskej únie a ďalším zahraničným organizáciám.

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Drieňová 34, 820 09 Bratislava
Ing. Ján Ondrejka, riaditeľ ústavu
Národná banka Slovenska
3623-012/0720
00165387

Čl. II.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Kontrakt sa vypracováva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000 podľa Návrhu opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a im podriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami (ďalej len “Návrh opatrení”).

2. Tento kontrakt nie je zmluvou ani dohodou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy (organizačné, obsahové, finančné, príp. iné) medzi zadávateľom a riešiteľom.

Čl. III.
DOBA TRVANIA KONTRAKTU

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004.

Čl. IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objem bežných výdavkov určených na úlohy a činnosti riešiteľa sa stanovuje na základe “Východísk zostavenia návrhu štátneho rozpočtu na rok 2004”, schváleného na zasadnutí vlády Slovenskej republiky a následného rozpisu záväzných limitov a ukazovateľov platných pre riešiteľa na rok 2004 schváleného ministrom zdravotníctva v celkovej výške 31 086 tis. Sk, slovom: tridsaťjedentisícosemdesiatšesť slovenských korún.

2. Objem kapitálových výdavkov na nákup potrebnej výpočtovej a reprografickej techniky na rok 2004 sa stanovuje na základe návrhu rozpočtu vo výške 1 750 tis. Sk, slovom: jedentisícsedemstopäťdesiat slovenských korún.

3. Vzhľadom na charakter prác a činností uvedených v kontrakte sa kalkulácia práce riešiteľa určuje podľa Návrhu opatrení v človeko-rokoch (čr) a človeko-mesiacoch (čm).

4. Cena prác a činností riešiteľa pre rok 2004 sa stanovuje na 25 151 Sk/čm (pri počte 103 pracovníkov).

5. Kalkulácia ceny čm vychádza z nákladov riešiteľa, ktoré zahŕňajú mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pracovníkov a ostatné priame náklady a režijné náklady riešiteľa, podľa interného kalkulačného vzorca.

6. Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť riešiteľovi pravidelne štvrťročné zálohy vo výške 1/4 celkového ročného objemu prostriedkov uvedených v bode 1 a celoročný objem prostriedkov uvedený v bode 2.

Čl. V.
PREDMET KONTRAKTU

1. Predmetom kontraktu na rok 2004 je
a) proces zberu, prenosu, spracovania, vyhodnocovania a poskytovania zdravotníckych informácií,
b) overovanie jednoty spracovaných zdravotníckych informácií, ich správnosti a porovnateľnosti,
c) overovanie správnosti vykazovaných údajov a stavu Štatistického zdravotníckeho informačného systému (ďalej len ŠTAZIS) v zdravotníckych zariadeniach,
d) budovanie ŠTAZIS a informačných podsystémov, údajových základní a banky dát zdravotníckych informácií,
e) prepájanie ŠTAZIS s ostatnými informačnými systémami,
f) nadväzovanie ŠTAZIS na štátny informačný systém (ŠIS),
g) vydávanie zdravotníckych informácií a publikácií v rozsahu a termínoch stanovených plánom publikačnej činnosti,
h) koordinácia a spracúvanie úloh štatistického a informačného charakteru vyplývajúce z požiadaviek Svetovej zdravotníckej organizácie,
i) vykonávanie matematicko-štatistických analýz a rozborov,
j) príprava podkladov pre prognózy ďalšieho vývoja zdravotníctva,
k) vedenie centrálneho informačného systému (CISZ) obsahujúceho aj údaje o financovaní zdravotnej starostlivosti poskytovanej zo zdravotného poistenia podľa § 71b ods. 1 zákona NR SR č. 273/1994 Z. z., v znení neskorších predpisov,
l) vedenie centrálneho registra zdravotníckych zariadení podľa § 26a ods. 1 zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov

Uvedené úlohy sú vyšpecifikované na základe konkrétnych požiadaviek kľúčových užívateľov - jednotlivých organizačných útvarov a hlavných odborníkov zadávateľa a zamerané pre potreby riadenia. Vzhľadom na charakter úloh a činností ako aj ich účel je potrebné, aby sa tieto vykonávali v štátnej správe. Z časového hľadiska ide o úlohy a činnosti stále, u ktorých sa neočakáva ich ukončenie ani z dlhodobého hľadiska.

2. V kontrakte sú premietnuté tiež úlohy a činnosti, ktoré riešiteľ plní a vykonáva na základe poverenia zadávateľa pre zabezpečenie jeho povinností, vyplývajúcich z ustanovení príslušných legislatívnych noriem vo vzťahu k rezortným a mimorezortným orgánom a organizáciám v Slovenskej republike a tiež na základe záväzných medzinárodných zmlúv a dohôd, podľa požiadaviek zahraničných užívateľov. K týmto patria aj úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečovaním negociačného procesu na úseku “Štatistika” v rezorte zdravotníctva s príslušnými štruktúrami Európskej únie.

3. Účastníci kontraktu sa dohodli na riešení úloh a vykonávaní činností v čase trvania kontraktu v oblastiach a v rozsahu uvedenom v tabuľke č.1 “Celkové množstvo práce a náklady vynaložené na uvedenú úlohu alebo činnosť“ (ďalej len „tabuľka č.1“).

4. Podrobný rozpis úloh a činností je uvedený, v stanovenom rozsahu a štruktúre, v prílohách č.1 až 93 „Protokoly o zadaní úlohy alebo činnosti a prevzatí jej výsledkov“ (ďalej len „protokoly“). Protokoly a tabuľka č.1 sú neoddeliteľnou súčasťou kontraktu.

5. V protokoloch sú účastníci kontraktu podľa Návrhu opatrení k jednotlivým úlohám a činnostiam povinní uviesť nasledujúce údaje:
- Názov
- Funkčná klasifikácia
- Meno zodpovedného pracovníka riešiteľa
- Odhad nákladov
- Kvantitatívne parametre
- Kvalitatívne parametre
- Výkonnostné parametre
- Termín splnenia
- Spôsob financovania
- Kľúčoví užívatelia
- Dohodnuté zmeny
- Vyjadrenie zadávateľa k odovzdávaným výsledkom
- Odovzdanie a prevzatie výsledkov

6. Celkový objem kontraktom dohodnutých prác a činnosti špecifikovaných v tabuľke č. 1. tohto kontraktu predstavuje 103,00 čr (1 236,00 čm).

Čl. VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU

1. Zadávateľ sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť financovanie prác a činnosti v celoročnom rozsahu podľa špecifikácie predmetu kontraktu uvedenej v čl. V.
b) Poskytnúť riešiteľovi všetky materiály v štátnom jazyku a konzultácie potrebné k riešeniu úloh, dohodnutých v kontrakte.
c) V termínoch stanovených v protokoloch organizovať preberacie konania výsledkov jednotlivých úloh a činností a podľa bodu 2 čl. VIII. a kontrolné dni stavu plnenia úloh a činností, dohodnutých uzavretým kontraktom.
d) V súlade s termínmi stanovenými pre zostavovanie Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 - 2005, v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike včas informovať riešiteľa o požadovaných zmenách v zadaní úloh a činností dohodnutých v kontrakte.
e) Pri zverejňovaní a aplikácii výsledkov činnosti stanovených týmto kontraktom dodržiavať autorské práva riešiteľa podľa ustanovení autorského zákona.

2. Zadávateľ má právo:
a) Krátiť objem kontraktom dohodnutého objemu finančných prostriedkov v rozsahu a termínoch určených príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky.
b) Vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom, podľa časti VIII.
c) Poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu, s uvedením riešiteľa a pri zachovaní autorských práv.

3. Riešiteľ sa zaväzuje:
a) Riadne, v požadovanej kvalite, rozsahu a podľa termínov stanovených v protokoloch protokolárne odovzdať dohodnuté výsledky riešenia úloh a vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom.
b) Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady, stanovené na riešenie jednotlivých úloh.
c) Predložiť zadávateľovi týždeň pred dohodnutým termínom konania všetky dohodnuté podklady na rokovanie kontrolného dňa.
d) Včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh.
e) Zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré vzniknú ako produkt riešenia úloh a neposkytovať výsledky riešenia zadaných úloh bez súhlasu zadávateľa.

4. Riešiteľ má právo:
a) Bezplatne získať od zadávateľa všetky materiály a podklady potrebné na riešenie dohodnutej úlohy v štátnom jazyku. Rozsah, termíny a spôsob poskytovania materiálov a podkladov pre zabezpečovanie jednotlivých úloh a činnosti sa stanoví v príslušnom protokole.
b) Požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce, vytvoril príslušné technické a organizačné podmienky na jej prezentáciu a overenie.

Čl. VII.
ZMENY V KONTRAKTE

1. Zmeny v kontrakte počas doby jeho trvania sú možné na základe dohody zúčastnených strán formou dodatku.

2. Zmena na základe jednostranného rozhodnutia zadávateľa je možná len v prípade, ak sa počas doby jeho trvania zmenia podmienky kontraktu viazaním rozpočtových prostriedkov alebo zmenou rozpočtu kapitoly zadávateľa.

3. Pre vykonanie zmien v kontrakte sú kompetentnými štatutárny zástupca zadávateľa alebo ním poverený zodpovedný pracovník a štatutárny zástupca riešiteľa.

4. Zmeny v zadaní jednotlivých úloh a činností, uvedených v protokoloch uzavretého kontraktu sa vykonajú zápisom do príslušného protokolu.

5. Pre vykonanie zmien v zadaní jednotlivých úloh a činností uvedených v protokoloch uzavretého kontraktu sú kompetentnými zodpovední pracovníci príslušných útvarov zadávateľa a pracovník riešiteľa, zodpovedný za príslušnú úlohu alebo činnosť.

Čl. VIII.
INTERNÁ KONTROLA PLNENIA KONTRAKTU

1. Internú kontrolu a priebežné hodnotenie plnenia úloh a činností dohodnutých v kontrakte vykonáva riešiteľ formou kontrolného dňa.

2. Kontrolný deň sa uskutoční raz za štvrťrok po uplynutí príslušného štvrťroka.

3. Dokumentáciu ku kontrolným dňom tvoria protokoly k odovzdaným výsledkom za kontrolovaný štvrťrok, príp. zápisy z predchádzajúcich kontrolných dní k jednotlivým úlohám a činnostiam. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh a činností a problémy spojené s ich zabezpečovaním.

Čl. IX.
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU

1. Plnenie všetkých úloh a činností tvoriacich predmet kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania kontraktu formou záverečného kontrolného dňa stanoveného zadávateľom, za účasti zodpovedných zástupcov zadávateľa a riešiteľa.

2. Dokumentácia potrebná k vyhodnoteniu kontraktu bude pozostávať z Protokolov o zadaní úlohy alebo činnosti a prevzatí jej výsledkov vo IV. štvrťroku a zápisov z kontrolných dní za I., II. a III. štvrťrok 2004. V nadväznosti na závery záverečného kontrolného dňa k predmetnému kontraktu vypracuje riešiteľ v stanovenom rozsahu a štruktúre Záverečnú správu o plnení kontraktu a predloží zadávateľovi v stanovenom termíne.

Čl. X.
SPÔSOB ZVEREJNENIA KONTRAKTU

1. Uzavretý kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 7 dní od jeho podpisu.

2. Záverečnú správu o plnení kontraktu zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 31. januára 2005.

3. Tento kontrakt je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom exemplári.

Čl. XI.
VEREJNÝ ODPOČET PLNENIA KONTRAKTU

Verejný odpočet plnenia úloh a činností dohodnutých v uzavretom kontrakte sa vykoná zverejnením Záverečnej správy o plnení kontraktu na internetových stránkach zadávateľa a riešiteľa.

Bratislava

 

______________________
za zadávateľa

MUDr. Rudolf Zajac
minister

Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

______________________
za riešiteľa

Ing. Ján Ondrejka
riaditeľ

Ústav zdravotníckych
informácií a štatistiky