Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

OSN – Organizácia spojených národov

​ (http://www.un.org/)

 

Organizácia Spojených národov je medzinárodná organizácia združujúca 193 štátov sveta. OSN

Hlavným cieľom OSN je zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť a pre tento cieľ robiť účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potlačil každý útočný čin alebo iné porušenia mieru, a v zhode so zásadami spravodlivosti a medzinárodného práva uskutočňovať mierovými prostriedkami úpravu alebo riešenie sporov alebo situácií, ktoré by mohli viesť k porušeniu mieru.

Najvyšším predstaviteľom je generálny tajomník – Pan Ki-mun z Kórejskej republiky, ktorý je menovaný Valným zhromaždením na základe odporúčania Bezpečnostnej rady na päťročné funkčné obdobie

Medzi hlavné orgány OSN patrí Valné zhromaždenie, Bezpečnostná rada, Hospodárska a sociálna rada, Poručenská rada a Medzinárodný súdny dvor.

Slovenská republika bola prijatá za člena OSN 19. januára 1993 ako jeden z nástupníckych štátov Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR). Vstupom SR do OSN bola zriadená Stála misia SR pri OSN v New Yorku (http://www.mzv.sk/unnewyork). V súčasnosti je mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom a stálym predstaviteľom SR pri OSN v New Yorku František Ružička.