​Ministerstvo zdravotníctva otvára 2. etapu implementácie opatrenia na budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti vyhlásením výzvy na predkladanie projektových zámerov. Výzva je určená najmä pre okresné mestá a obce v ich blízkosti. Opatrenie je spolufinancované z eurofondov a cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť pre ľudí z oblastí,  kde bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti roztrúsené po okolí a pacienti tak museli za lekárom dochádzať. 
 
Účelom výzvy je integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. „Centrá budú na jednom mieste združovať všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov, čím sa vytvoria podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na kvalitatívne vyššej úrovni,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. 
 
„Projektové zámery môžu predkladať obce alebo VÚC v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“ povedala šéfka rezortu zdravotníctva A. Kalavská.
 
Objem finančných prostriedkov vyčlenených na vyhlásenú výzvu predstavuje 28,37 mil. eur, pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt je stanovená na 900 tis. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Finančná spoluúčasť prijímateľov na realizácii projektov predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov a príspevok zo štátneho rozpočtu tvorí 10 % z celkových oprávnených výdavkov.
 
Projektové zámery je možné predkladať do 19.  decembra 2018, kedy bude výzva uzavretá. Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom Ministerstvo zdravotníctva SR vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.
 
Výzva je zverejnená na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376.
 
Pre realizáciu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje dvojkolový proces výberu prostredníctvom výzvy na predkladanie projektových zámerov a následne prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zámerom dvojkolového procesu výberu je minimalizovanie administratívnej náročnosti, personálnych, ako aj finančných výdavkov spojených s vypracovaním projektovej a technickej dokumentácie. Ministerstvo zdravotníctva SR  zverejnilo výzvu na predkladanie projektových zámerov.