logo-nsp-brezno.gif

         Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.          

 
Oznámenie o výbere záujemcov o uzavretie nájomnej zmluvy
 

V súlade so zákonom č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) na nemocničnom webovom sídle zverejňujeme nasledujúce oznámenie o výbere záujemcov o uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nižšie uvedený nemocničný nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok:

I. Identifikačné údaje nemocnice

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
so sídlom Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO: 31 908 969
zapísaná v registri neziskových organizácií Okres. úradu B.Bystrica pod reg. č.: OVVS/NO-14/2002
v mene ktorej koná Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ
DIČ: 2021607687, IČ DPH: SK2021607687
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK20 1100 0000 0026 2077 8736
sekretariát: telefón: +421 48 2820 130, email: sekretariat@nspbr.sk, fax: +421 48 6114 038

II. Identifikácia nemocničného nehnuteľného dočasne prebytočného prioritného majetku ponúkaného do nájmu

Miestnosť číslo 127 – nebytový priestor vo výmere 21,40 m2 na 1. poschodí budovy nemocničnej polikliniky so súpisným č. 273, na parcele KN – C č. 631/10, v katastrálnom území Brezno, obec Brezno, okres Brezno, zapísanej na liste vlastníctva č. 1432, vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom. Nebytový priestor sa nachádza na adrese Banisko 273/1, 977 01 Brezno. Je vhodný na využitie ako kancelária, informačná kancelária, manikúra, pedikúra, resp. na prevádzkovanie inej obdobnej živnosti starostlivosti o ľudské telo.

III. Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom
Danie majetku do nájmu - uzatvorenie nájomnej zmluvy.

IV. Lehota na predloženie ponúk záujemcov
Do 26. júna 2019, avšak najmenej 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.

V. Termín a miesto verejného otvárania obálok s ponukami
27. júna 2019 o 13:00 hod v zasadačke na 7. posch. polikliniky NsP Brezno, n.o.

VI. Doplňujúce informácie

1. Ponuky vyhodnocuje správna rada nemocnice na verejnom otváraní obálok s ponukami, pričom jediným kritériom pre úspešnosť záujemcu o uzatvorenie nájomnej zmluvy je podľa Zákona najvyššia cena.

2. Podľa Zákona nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok možno dať do nájmu najmenej za nájomné, za aké sa v danom čase a mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Vzhľadom na uvedené, ponúkaná cena nájmu nesmie byť nižšia ako cena stanovená v platnom nemocničnom Cenníku platieb za prenájom nebytových priestorov a za služby spojené s užívaním nebytových priestorov pre rok 2019, ktorá je pre predmetný priestor stanovená v sume 40,80 eur za 1 m2 ročne bez ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov. Ponuka s nižšou cenou ako je táto, nebude hodnotená. Cenník platieb za prenájom nebytových priestorov a za služby spojené s užívaním nebytových priestorov pre rok 2019 je prílohou tohto oznámenia.

3. Uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok schvaľuje správna rada nemocnice dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady nemocnice. Zároveň na uzatvorenie nájomnej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas všetkých zakladateľov nemocnice.

4. Nemocničný nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok sa môže dať podľa Zákona do nájmu najviac na päť rokov.

5. Nájomca bude môcť nehnuteľný prioritný majetok užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou. Nájomca nebude môcť prenechať nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca prenechá nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, bude taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnuteľnom prioritnom majetku prenechanom do nájmu bude môcť nájomca vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom nemocnice. Nájomca bude môcť požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku, len ak zmeny vykonal na základe predchádzajúceho písomného súhlasu nemocnice a jej predchádzajúceho písomného záväzku uhradiť náklady spojené so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku. Nemocnica nie je oprávnená dohodnúť v nájomnej zmluve zmluvnú pokutu v svoj neprospech.

6. V ponuke na nájom priestoru je potrebné uviesť: identifikačné údaje záujemcu, identifikáciu nebytového priestoru, účel užívania a ponúkanú mesačnú výšku nájomného v eurách za 1 m2 ročne.

7. Ponuky sa zasielajú na adresu: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno a na obálku sa napíšte „Neotvárať, ponuka na nájom nebytového priestoru – miestnosť č. 127.“

8. Nemocnica si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

9. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku nehnuteľností prostredníctvom emailu: ptu@nspbr.sk.

V Brezne dňa 17.05.2019

__________________________
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko 273/1, 977 01 Brezno
www.nspbr.sk, e-mail: sekretariat@nspbr.sk, tel: 048/2820 111, IČO: 31 90 89 69
Zapísaná v registri neziskových organizácií OÚ Banská Bystrica pod reg.č.: OVVS/NO-14/2002


Cenník platieb za prenájom nebytových priestorov a za služby spojené s užívaním
nebytových priestorov pre rok 2019 úprava od 1.4.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prenájom nebytových priestorov / §38 zákona 222/2004- od DPH oslobodený/

 

 

 

 

 

 

cena v €
 za 1m2/rok

 

 

 

zdravotnícke zariadenia

24,00

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatné zariadenia

dohoda

 

 

 

minimálna ročná sadzba v € na 1m2:

 

 

 

 

lokalita:

I.

II.

III.

IV.

soc.miestnosť, chodba schodište

12,00 10,20 9,00 5,40

predajne /bufet, optika /

48,00 40,80 36,00 21,60

kancelárie / napr.ZP /

48,00 40,80 36,00 21,60

sklady slúžiace na PČ

36,00 30,60 27,00 16,20

garáže / vrátane DPH/

      24,00

Zamestnanci NsP Brezno, n.o. majú zľavu 50% z ceny nájomného za garáž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky:

 

 

 

 

I. Poliklinika prízemie

 

 

 

 

II. Poliklinika 1.-5. poschodie

 

 

 

 

III. Operačný trakt. Prízemie, 1.p.

 

 

 

 

IV. Ostatné objekty /DZS,PAO/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Služby spojené s užívaním nebytových priestorov pre všetky subjekty:

 

/teplo a TÚV, elektrická energia, voda sú stanovené úsekom energetiky zálohovo/

 

 

 

 

 

 

služba

základ dane

DPH /20%/

cena s DPH

 

vnútorná linka

4,17 0,83 5,00

mesačne

vnútorné linky lekáreň

12,50 2,50 15,00

mesačne

prevolané minúty /platba zálohová/lekáreň

16,67 3,33 20,00

mesačne

služby telefónnej ústredne

8,33 1,67 10,00

mesačne

internet

8,33 1,67 10,00

mesačne

internet lekáreň

16,67 3,33 20,00

mesačne

odvoz TKO

6,67 1,33 8,00

mesačne

dovoz a odvoz pošty

4,17 0,83 5,00

mesačne

upratovanie v €/m2 vrátane umývania okien 2x za rok

1,08 0,22 1,30

mesačne

likvidácia nebezp. odpadu za 1kg

6,67 1,33 8,00  

parkovacie miesto pred polikl.

100,00 20,00 120,00

ročne

parkovacie miesto na bočnom park., detská polikl.

80,00 16,00 96,00

ročne

parkovacie miesto pred polikl.

8,33 1,67 10,00

mesačne

parkovacie miesto na bočnom park., detská polikl.

6,67 1,33 8,00

mesačne

parkovacie miesto pred polikl. TAXI

425,00 75,00 510,00

ročne