Od 1. decembra 2011 vstúpil do platnosti zákon 363/2011 Z. z., na základe ktorého budú lekári povinní mať pripravené vakcíny na povinné očkovanie detí vo svojej ambulancii. Doteraz si museli rodičia vyzdvihnúť niektoré vakcíny v lekárni sami alebo po návšteve u lekára pacienti čakali v čakárni, kým im na zaočkovanie prinesie vakcínu lekár alebo  sestra. Ak si pacient vybral vakcínu bez termoboxu, bola ohrozená účinnosť očkovacej látky, pretože vakcíny vyžadujú špeciálne zaobchádzanie.

Očkovacie látky si vyžadujú osobitný spôsob skladovania a manipulácie, pričom v prípade nevhodnej manipulácie môže dochádzať k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti pacienta.

            Očkovacie látky sú biologicky aktívne látky, ktoré obsahujú zložky s rôznou aktivitou a funkciou. Stabilita každej očkovacej látky je základnou podmienkou jej bezpečnosti a účinnosti. Preto je nevyhnutné pri skladovaní a transporte očkovacích látok ako aj pri každej manipulácii s nimi dodržiavať chladový reťazec. Niektoré očkovacie látky sú veľmi citlivé na intenzívne svetlo. Vplyvom svetla môžu stratiť účinnosť. Z tohto dôvodu musia byť uložené v tme, najlepšie v chladničke v originálnom obale. Očkovacie látky je odporúčané vyberať z chladničky tesne pred ich podaním.

Lieky, ktoré svojim charakterom spĺňajú kritériá na to, aby si nimi manipuloval výhradne ošetrujúci zdravotnícky pracovník, v súčasnosti poznáme ako tzv. ambulantné lieky poskytované v ambulancii lekára, pri lekárskej službe prvej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci ako súčasť zdravotného výkonu, pričom sa zdravotnej poisťovni vykazujú na osobitnom zúčtovacom doklade ako pripočítateľná položka k výkonu. K dnešnému dňu je takýto spôsob obstarávania a vykazovania určený pre viac ako 800 liekov, vrátane onkologických liekov a antipsychotík. Doteraz nebola zaznamenaná nedostupnosť týchto liekov pre pacienta, a to ani u finančne náročných liekov, akými sú napr. onkologické lieky.

Osobitný spôsob úhrady lieku, a teda aj očkovacích látok určených na povinné očkovanie v žiadnom prípade neznamená nedostupnosť lieku pre pacienta, práve naopak z pohľadu pacienta prináša výhody v podobe komfortnejšieho a bezpečnejšieho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti výlučne odborným pracovníkom priamo v ambulancii. Ochrana zdravia a bezpečnosť pacienta je prioritou tohto systémového opatrenia.

Z pohľadu zdravotníckeho pracovníka sa mení iba spôsob obstarávania lieku a fakturácie lieku zdravotnej poisťovni. Zdravotné poisťovne sú v prípade potreby schopné edukovať zdravotníckych pracovníkov, ako správne vykazovať lieky tohto typu a vyhnúť sa tak administratívnym komplikáciám.

Pozitíva zmeny spôsobu úhrady očkovacích látok  možno zhodnotiť nasledovne:

•         Odstráni sa rozpor medzi aplikačnou praxou a platnou legislatívou. Aj podľa doteraz platnej legislatívy sa očkovacia mala vydávať v lekárni lekárovi alebo zdravotnej sestre, odkiaľ sa mala transportovať do ordinácie lekára v termoboxe. Prax však ukázala, že v niektorých prípadoch dochádzalo aj k výberu a prenosu vakcíny samotným pacientom.

•         Odstráni sa riziko prípadného nesprávneho skladovania a manipulácie s očkovacou látkou pacientom.

•         Odstránia sa problémy s úhradou za lekárske predpisy, ktoré boli vypísané na konkrétneho pacienta, a tento sa z rôznych dôvodov na očkovanie nedostavil (nezodpovednosť, odmietnutie očkovania, choroba a pod.),

•         Odstráni sa spätné dokladovanie lekárskych predpisov do lekárne, ak lekár podal pacientovi očkovaciu látku, ktorú držal v ambulancii bez predchádzajúceho vystavenia lekárskeho predpisu na konkrétneho pacienta,

•         Očkovacia látka bude vykazovaná ako pripočítateľná položka ku konkrétnemu výkonu, čím sa zabezpečí jednoznačná a prehľadná evidencia výkonov a podaných očkovacích látok.

•         Ostáva zachovaná dostupnosť očkovacích látok pre pacientov. Nemení sa výška úhrady očkovacích látok zdravotnou poisťovňou. Mení sa výhradne spôsob obstarávania a fakturovania lieku.

 

Medzi možné efektívne spôsoby obstarávania očkovacích látok poskytovateľom zdravotnej starostlivosti môžu patriť napríklad:

1.   Obstarávanie očkovacích látok zdravotnou poisťovňou na základe vyhlášky ministerstva č. 365/2009 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa. V tomto prípade lekár požiada zdravotnú poisťovňu, aby na presne stanovené obdobie a počet pacientov obstarala pre lekára požadované očkovacie látky.

 

2. Dohoda s poskytovateľom lekárenskej starostlivosti na dobe splatnosti faktúry za nakúpené očkovacie látky tak, aby toto obdobie pokrylo lehotu pre úhradu faktúr zdravotnými poisťovňami voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. To znamená, že ak si lekár dohodne s lekárňou splatnosť faktúry napríklad 90 dní a poisťovňa lekárovi uhradí výkon spoločne s vakcínou do 60 dní, lekár nebude potrebovať financie vopred.

3. Všeobecná zdravotná poisťovňa (ďalej len VšZP) je pripravená aktívne spolupracovať pri riešení problematiky zmeny spôsobu úhrady očkovacích látok. Všeobecná zdravotná poisťovňa považuje za možné riešenia spôsob uvedený v bode 1 alebo 2, ktorý si však bude vyžadovať dlhšiu prípravu a nie je ho možné implementovať ihneď.

V prípade, ak nebude možné využiť jeden z vyššie uvedených spôsobov riešenia, VšZP deklaruje ochotu rokovať o poskytnutí jednorazovej platby vopred tak, aby bola prekrytá lehota potrebná na prefinancovanie obstaraných vakcín zo strany poskytovateľov.  

     Keďže zákon č. 363/2011 Z. z. nadobúda účinnosť 1.12.2011 bez akýchkoľvek prechodných ustanovení týkajúcich sa vakcín, znamená to, že všetky vakcíny na povinné očkovanie sú od 1.12.2011 v osobitnom spôsobe úhrady A.

Záverom upozorňujeme, že neočkovanie po 1.12.2011 z dôvodu preradenia vakcín do iného spôsobu úhrady by mohlo predstavovať porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. príslušného zdravotníckeho pracovníka, ktorí by sa tak vystavovali riziku uloženia sankcie. 

 

365/2009 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. septembra 2009

o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa

                Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

 

§ 1

                Lieky, ktoré môže zdravotná poisťovňa obstarať u výrobcu liekov alebo u veľkodistribútora, sú registrované humánne lieky, 1) okrem liekov s obsahom omamnej látky a psychotropnej látky, 2)
 
a) uvedené v Zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len "zoznam liekov"), 3)
 
b) povolené ministerstvom, 4)
 
c) ktoré nie sú uvedené v zozname liekov.


 
§ 2

Lieky podľa § 1 možno obstarať, ak
 
a) maximálna konečná cena za jedno balenie lieku je rovná alebo väčšia ako 200 eur,
 
b) maximálna konečná cena za jedno balenie lieku je menšia ako 200 eur a zároveň cena jedného terapeutického cyklu alebo liečby, určených v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku najviac na 12 mesiacov, presiahne 1 000 eur,
 
c) ide o očkovacie látky určené na
1. povinné
a. pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli ustanovený vek,
b. očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
2. odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
3. očkovanie pri mimoriadnych epidemiologických udalostiach, ak to nariadi Úrad verejného zdravotníctva. 5)

 

§ 3

Zdravotnícke pomôcky, ktoré môže zdravotná poisťovňa obstarať u výrobcu zdravotníckych pomôcok alebo u veľkodistribútora zdravotníckych pomôcok, sú:
 
a) zdravotnícke pomôcky uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len "zoznam zdravotníckych pomôcok"), 6)
 
b) zdravotnícke pomôcky uvedené v zozname zdravotníckych pomôcok uvedených na trh v Slovenskej republike, ktorý vedie Štátny ústav pre kontrolu liečiv, 7) aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a individuálne vyhotovované zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú uvedené v zozname zdravotníckych pomôcok.
 

§ 4

Zdravotnícke pomôcky podľa § 3 možno obstarať, ak
 
a) maximálna konečná cena za jeden kus zdravotníckej pomôcky je rovná alebo väčšia ako 200 eur,
 
b) maximálna konečná cena za jeden kus zdravotníckej pomôcky je menšia ako 200 eur a zároveň cena jedného terapeutického cyklu alebo liečby najviac na 12 mesiacov presiahne 1 000 eur.
 

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 445/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa.
 

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.

Richard Raši v.r.

____________________


1) § 20 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame.
 
2) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.
 
3) § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 
4) § 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 140/1998 Z.z.
 
5) § 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
6) § 5 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z.z.
 
7) § 64 ods. 1 písm. h) zákona č. 140/1998 Z.z.