Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu “Implementácia a integrácia podporného informačného systému (IS RPO)”.

Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.

Cieľom projektu je zefektívnenie hospodárenia, zlepšovanie výkonnosti a zvýšenie kvality služieb šesťdesiatich troch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod správou MZ SR. Národný projekt „Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva SR“ sa o tento cieľ snaží prostredníctvom zvyšovania transparentnosti a efektívnosti kľúčových procesov riadenia ako dlhodobé rozpočtovanie a plánovanie, centrálny nákup, riadenie ľudských zdrojov, controlling či riadenie aktív. Výsledkom bude zvýšená prevádzková a nákladová efektivita a zlepšenie celkovej kvality a dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky si za vykonávateľa tohto cieľa zvolilo Úrad pre riadenie podriadených organizácií (ďalej „ÚRPO“), ktorý od roku 2016 analyzuje dostupné dáta z jednotlivých zdrojov rezortu. Ľahko dostupné, aktuálne, úplné a presné dáta umožňujú robiť v rámci zdravotnej starostlivosti lepšie rozhodnutia, a tiež umožňujú zefektívňovať administratívu v zdravotníctve, čo odbremení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí tak môžu venovať viac času samotnej starostlivosti o pacientov. Zámerom je zlepšiť prístup k informáciám a celkovú dostupnosť analytických dát produkovaných nemocničnými informačnými systémami a vybudovať informačný systém pre podporu manažérskeho rozhodovania spolu s platformou, na ktorej v budúcnosti vznikne centrálna servisná organizácia poskytujúca služby podriadeným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Hlavnou motiváciou pre vypracovanie štúdie je plnenie stanovených cieľov, a to efektívne fungovanie procesov, vyrovnané hospodárstvo a spokojnosť pacientov.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu “Implementácia a integrácia podporného informačného systému (IS RPO)“ je dostupný v prílohe tejto výzvy v.ZIP formáte a následne je priebežne aktualizovaný v META IS.

Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti ezdravia“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok na emailovú adresu: petra.fulopova@health.gov.sk do 22. mája 2019.

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 24. mája 2019 od 10:00 hod. v zasadačke 448 Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová ul. 2, Bratislava.

Z organizačných dôvodov prosím potvrďte Vašu účasť odpoveďou na adresu petra.fulopova@health.gov.sk do 22. mája 2019.


Prílohy:

Implementácia a integrácia informačného systému pre podporu rozhodovania a informatickú podporu výkonných procesov ÚRPO (IS URPO) SU_180_URPO.zip

vzor - pripomienkový formulár - verejné pripomienkovanie

/Sourcvzor_pripomienkovy-formular_verejne-pripomienkovanie.xls