Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“)

vyhlasuje výberové konanie

na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých pre pevný bod Senec.

Požiadavky a kritériá na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých (ďalej ako „žiadosť“) sú ustanovené predovšetkým v § 14a zákona a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 349/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadosti a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „vyhláška“). Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých musí zároveň spĺňať príslušné podmienky na vydanie povolenia podľa § 12 zákona a žiadosť musí spĺňať príslušné náležitosti podľa § 13 zákona. Číslo účtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako tretej osoby, v prospech ktorej majú byť vinkulované peňažné prostriedky podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona je: SK25 8180 0000 0070 0015 0131.

Lehota na podanie žiadostí:                                                                                                                                 do 10. júla 2019

Žiadosť sa do výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých (ďalej ako „výberové konanie“) podáva v písomnej forme v slovenskom jazyku, vložená do obálky v jednom vyhotovení podľa § 1 ods. 4 vyhlášky. Žiadosť musia byť verifikovaná podpisom účastníka výberového konania. Obálka so žiadosťou musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu tým, že musí obsahovať upozornenie "Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých - NEOTVÁRAT", s uvedením názvu organizácie, adresy odosielateľa a identifikačného čísla právnickej osoby na vrchu obálky. Pri fyzickej osobe je potrebné uviesť na obálke žiadosti meno, priezvisko, titul a trvalé bydlisko fyzickej osoby. Obálka žiadosti musí tiež obsahovať presné označenie pevného bodu ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých. Žiadosť sa doručuje buď poštovou prepravou alebo osobne do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V prípade doručovania žiadosti poštovou prepravou je potrebné doručovať žiadosť doporučene na adresu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 837 52 Bratislava 37, kedy sa za dátum podania žiadosti považuje dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu, ktorý je označený na obálke žiadosti pečiatkou poskytovateľa poštových služieb. V prípade osobného doručovania do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na adrese Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 sa za dátum podania žiadosti považuje dátum uvedený na pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Obálky so žiadosťami o vydanie povolenia, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, môžu byť z výberového konania vylúčené. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza účastníkom výberového konania žiadne náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní.

Úspešný uchádzač podľa § 14a ods. 12 zákona je povinný zaplatiť poplatok vo výške 497,50 eura podľa Položky č. 150 písm. a) bodu 2 Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ak nebude správny poplatok zaplatený, správny orgán správny úkon nevykoná a úspešnému uchádzačovi podľa § 14a ods. 12 zákona povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nevydá.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia úspešného uchádzača.
2. Zmenu vo vyhlásenom výberovom konaní oznámiť tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, akým je vyhlásené toto výberové konanie.
3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť všet­ky žiadosti a výberové konanie ukončiť ako neúspešné.