Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice so sídlom v Bratislave sa uskutočnilo dňa 1. októbra 2018 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač – MUDr. Peter Kuka, PhD., MPH, ktorý sa do predmetného výberového konania v stanovenom termíne prihlásil a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 1. októbra 2018, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (písomné overenie odborných znalostí uchádzača a projekt stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 

Meno uchádzača

Písomné overenie odborných znalostí

 

Projekt

Sumárny súčet bodov
(min. 135 bodov, max. 225 bodov)

 

Poradie

MUDr. Peter Kuka, PhD., MPH

58

137

195

1.