Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – ekonomického riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica Nitra sa uskutočnilo dňa 5. februára 2019 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 5. februára 2019, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (písomné overenie odborných znalostí uchádzačov a projekty stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač Písomné overenie odbor. znalostí Projekt Sumárny súčet bodov
(min. 135 bodov, max. 225 bodov)
Poradie
Ing. Martin Neštický, MBA 62 136 198 1.
Mgr. Ing. Matej Spáčil 51 109 160 2.