Výberové konanie na obsadenie funkcií dvoch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., sa uskutočnilo na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 6. mája 2019.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili štyria uchádzači, ktorí splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva (vrátane posúdenia projektu stratégie rozvoja spoločnosti  predloženého jednotlivými uchádzačmi) určila zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam a ktorý oznámila výberová komisia vykonávateľovi akcionárskych práv – ministerke zdravotníctva SR:

Meno, priezvisko, tituly uchádzača

MUDr. Ivo Gašparovič, PhD., MPH

MUDr. Marián Hrebík, MPH

MUDr. Viera Illíková, PhD.

Uchádzač1

Vykonávateľ akcionárskych práv – ministerka zdravotníctva SR vybrala do štatutárneho  orgánu (predstavenstva) spoločnosti:

MUDr. Ivo Gašparovič, PhD., MPH,
MUDr. Viera Illíková, PhD.

 


1Uchádzač neudelil Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia jeho osobných údajov v rámci výsledku výberového konania.