Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​Č​. ​zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy/ názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Zmluvne dohodnutá čiastka Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 (tis. EUR) Rezort Objedná-
vateľ
Dátum podpisu (dd.mm Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
51/Z/2008 Activa Slovakia,
s.r.o.
Rámcová dohoda-xerografický papier       MZ SR MF SR 25.2.2008   Rámcová dohoda-uzatvorená vrámci Centrálneho verejného obstarávania - objedná vateľ: Ministerstvo financií SR
dodatok1
24/Z/2010 Advokátska kancelária
JANČO A PARTNERI,
s.r.o.
Právne služby - Projekt prípravy návrhov vykonávacích predpisov k   návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivostia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov   50 000,00   MZ SR MZ SR 18.6.2010    
37/Z/2007 Advokátska kancelária
JANČO, MULARČÍK A PARTNERI,
s.r.o.
Poskytovanie právnych služieb a poradenstva v    súvislosti so zastupovaním v právnych   konaniach všeobecného charakteru       MZ SR MZ SR 30.3.2007   zmluvná cena 2 800,00 SKK/hod (92,94 €)
33/Z/2007 AQUA PRO,
s.r.o.
Zabezpečenie pitného režimu   pre zamestnancov MZ SR,    dávkovače vody       MZ SR MZ SR 31.7.2007   zmluvná cena 4 €/18,9l náplň
dodatok1  dodatok2
27/Z/2010 Arthur D. Little GmbH, organizačná
zložka
Poradenské   služby: "Vypracovanie Opisu projektu na základe výzvy pre Národný projekt: Elektronické   služby zdravotníctva - II", "Vypracovanie Žiadosti o nenávratný   finančný   príspevok a   Analýzy prínosov a nákladov"   59 190,00   MZ SR MZ SR 17.6.2010    
20/Z/2010 Blueframe,
s.r.o.
Komplexné zabezpečenie technického chodu webovej stránky www.health-sf.sk so systé movou podporou jej administrácie a subdomén: http://opz.health-sf.sk a http://opv.health-sf.sk   13 333,00   MZ SR MZ SR 1.6.2010    
28/Z/2010 BSP Software
distribution,
a.s.
Vládna zmluva - licencie na produkty spoločnosti   Microsoft   838 020,00   MZ SR MZ SR 1.6.2010   pristúpenie k Vládnej zmluve
45/Z/2007 CS security,
s.r.o.
Strážna služba       MZ SR MZ SR 30.10.2007   zmluvná cena určená na hodiny
dodatok 1
45/Z/2009 FaxCopy,
a.s.
Zmluva o poskytovaní  servisu       MZ SR MZ SR 1.8.2009   zmluvná cena určená na hodinu servisnej činnosti 16,30 € bez DPH
22/Z/2010 GEO Slovakia, s.r.o. Revízia  registrácie minerálnych zdro-jov na území vybraných okresov Prešov - ského kraja - okres Snina, Humenné, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Stropkov"   8 627,50   MZ SR MZ SR 16.6.2010    
52/Z/2008 Harmanec - Kuvert,
spol. s r.o.
Rámcová dohoda - dodávka obálok       MZ SR MF SR 25.2.2008   Rámcová dohoda-uzatvorená vrámci Centrálneho verejného obstarávania - objednávateľ: Ministerstvo financií SR
dodatok 1
60/Z/2004 Hilka Stanislav - Autoservis Pozáručná údržba a oprava  osobných motorových   vozidiel
    MZ SR MZ SR 18.11.2004   zmluvná cena určená na normohodiny v závislosti od značky vozidla
dodatok 1
27/Z/2005 HOUR,
spol. s r. o.
Licencia na programové vybavenie HUMAN       MZ SR MZ SR 8.7.2005   Dodávateľ nedal súhlas na zverejnenie v plnom rozsahu.
dodatok 2
74/Z/2009 IBM Slovensko,
spol. s r.o.
Technická asistencia Programu implementácie eHealth   1 260 000,00   MZ SR MZ SR 30.7.2009    
61/Z/2004 JAKA -
Jarolíková Katarína
Upratovacie práce upratovanie kancelárskych a priľahlých priestorov budovy MZ SR       MZ SR MZ SR 18.11.2004   pôvodná zmluvná cena 0,439 SKK / m2 / deň bola zmenená dodatkami na 0,014 € / m2 / deň bez DPH
dodatok 1    dodatok 2    dodatok 3
dodatok 4    dodatok 5    dodatok 6
12/Z/2006 Kapsch
s. r. o.
Call centrum - rozšírenie digitálneho komunikačného systému Meridian 1   683 447,75   MZ SR MZ SR 30.3.2006   čiastka 20 589 547,00 SKK prepočítaná na €
47/Z/2008 Konica Minolta Slovakia,
spol. s r.o.
Poskytovanie služieb - servis       MZ SR MZ SR 8.12.2008   čiastka 408 224,00 SKK prepočítaná na €
46/Z/2009 LYNX,
s.r.o.
Zabezpečenie plnenia požia daviek zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rámci Programu implementácie eHealth   1 487 000,00   MZ SR MZ SR 28.8.2009    
53/Z/2008 MIKONA,
s.r.o.
Rámcová dohoda - pneumatiky pre motorové vozidlá domácej a zahraničnej produkcie, pre letné a zimné použitie       MZ SR MF SR 8.8.2008   Rámcová dohoda-uzatvorená vrámci Centrálneho verejného obstará vania - objednávateľ: Ministerstvo financií SR
10/Z/2010 Ness
Slovensko,
a.s.,
LYNX, s.r.o. - konzorcium
Národný projekt "Elektronické služby zdravotníctva"   33 613 445,00   MZ SR MZ SR 31.3.2010    
dodatok 1
Z2111012 000901 MZ SR Zmluva o poskyt nutí nenávratného finančného    príspevku   39 999 731,10   MZ SR MF SR 25.11.2009    
dodatok 1 39 999 731,10 MZ SR MF SR 29.6.2010
dodatok 2 39 938 800,00 MZ SR MF SR 2.12.2010
09/Z/2010 Octigon,
a.s.
Služby externého riadenia Národného projektu:    "Podpora zdravotníckym zariadeniam" pre Ministerstvo  zdravotníctva SR   343 980,00   MZ SR MZ SR 25.3.2010   zmluvná cena určená osobo hodinami
05/Z/2010 Orange
Slovensko,
a.s.
Poskytovanie mobilných telekomu nikačných služieb - elektronická komunikačná služba Hlasová Virtuálna Privátna Sieť       MZ SR MZ SR 11.1.2010    
44/Z/2008 P&T
Worldwide Services
spol. s r. o.
Prekladateľské a tlmoč - nícke služby       MZ SR MZ SR 11.11.2008    
72/Z/2009 Porsche Inter                                  Auto Slovakia,
spol. s r.o.
Rámcová dohoda - poskytovanie pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel       MZ SR MF SR 6.2.2009   Rámcová dohoda-uzatvorená vrámci Centrálneho verejného obstarávania - objednávateľ: Ministerstvo financií SR
dodatok 1
09/Z/2008 Redi tour,
s.r.o.
Zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb       MZ SR MZ SR 14.3.2008    
dodatok 1
04/Z/2010 S. B. Development, s.r.o. Odborné služby vo verejnom obstarávaní a súvisiace konzultačné a poradenské služby pre projekty      súvisiace s informatizáciou zdravotníctva       MZ SR MZ SR 12.2.2010   zmluvná cena 25,21 €/hod bez DPH
20/Z/2009 SK-Media,
s.r.o.
Poskytovanie reklamných a propagačných služieb a príprava komunikačnej stratégie v roku 2009 a 2010   663 879,00   MZ SR MZ SR 30.3.2009    
19/Z/2008 SOYAMEDIA
.COM,
s.r.o.
Registrácia domény web. Stránky
www.health-sf.sk, certifikácia, systémová   podpora web stránky,    samostatný webový server
      MZ SR MZ SR 10.3.2008   zmluvná cena 6 000,00 SKK/mes. (199,16 €)
dodatok 1