Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

26. marca 2024

​Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 76 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 40 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.


celý článok

Výberové konanie


na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik, so sídlom Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie funkcií dvoch členov predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, ktorý bude predsedom predstavenstva zdravotnej poisťovne

celý článok