Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Inšpektorát kúpeľov a žriedel

Inšpektorát kúpeľov a žriediel

Inšpektorát kúpeľov a žriediel je na Ministerstve zdravotníctva SR zriadený na zabezpečenie celoštátneho dozoru nad dodržiavaním povinností a opatrení určených podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“). Inšpektorát kúpeľov a žriediel pri výkone dozoru vykonáva úlohy podľa rozhodnutí Štátnej kúpeľnej komisie a dozor na diaľku.

Základnou právnou úpravou na úseku pôsobnosti Inšpektorátu kúpeľov a žriediel a Štátnej kúpeľnej komisie je zákon č. 538/2005 Z. z., ktorý upravuje uznávanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, využívanie a ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, uznávanie klimatických podmienok vhodných na liečenie a ich ochranu, podmienky na povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, podmienky na uznávanie kúpeľných miest, ochranu kúpeľného územia a požiadavky na kúpeľné prostredie, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri uznávaní prírodných liečivých vôd, prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie a pri ich využívaní, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Ochranné pásma
Uznané prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje na Slovensku
Využívatelia uznaných prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov na Slovensku

Odkazy na vykonávacie vyhlášky cez zbierku zákonov: Právne predpisy:
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Novelizácia zákona:
zákon č. 276/2007 Z. z.
zákon č. 661/2007 Z. z.
zákon č. 461/2008 Z. z.

- Vyhláška č. 27/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad
Novelizácia vyhlášky: vyhláška 541/2008 Z. z.

- Vyhláška č. 87/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na klimatické podmienky vhodné na liečenie a o rozsahu a podmienkach ich monitorovania

- Vyhláška č. 100/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou

- Vyhláška č. 101/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie

- Oznámenie č. 175/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie

 

Štatúty kúpeľných miest:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 446/2006 Z. z. 
 

Kúpeľné miesto Štatút kúpeľného miesta
Bardejov uznesenie vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Bojnice uznesenie vlády SR č. 740/1995
Brusno uznesenie vlády SR č. 740/1995
Červený Kláštor nariadenie vlády SR č. 327/2016 Z. z. z 26.10.2016
Číž uznesenie vlády SR č. 740/1995
Dudince uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Korytnica uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Kováčová uznesenie vlády SR č. 830/1997 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Kunerad uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Liptovský Ján uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Lučivná uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Lúčky uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Nimnica uznesenie vlády SR č. 830/1997 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Piešťany uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 v znení zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 1029/2004
Rajecké Teplice uznesenie vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Sklené Teplice uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Sliač uznesenie vlády SR č. 830/1997 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Smrdáky uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Štós uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Trenčianske Teplice uznesenie vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Turčianske Teplice uznesenie vlády SR č. 830/1997 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999
Vysoké Tatry
(Horný Smokovec, Nový Smokovec, Dolný Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Kotlina, Tatranská Polianka, Tatranské Matliare)
nariadenie vlády SR č. 446/2006 Z. z.
Vyšné Ružbachy uznesenie vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999

Dátum aktualizácie: 26.10.2016

Dátum: 24. januára 2012