Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Inšpektorát kúpeľov a žriedel » Kompetencie

Kompetencie

na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných na liečenie
(vyplývajúce zo zákona č. 538/2005 Z. z.)

Ústredným orgánom štátnej správy pre prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne vody je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

je dotknutým orgánom vo veciach:

 • územnoplánovacej činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, na kúpeľnom území a v ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja, na území kúpeľného miesta, na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, na území ochranných pásiem prírodného liečivého zdroja, prírodného minerálneho zdroja a klimatických podmienok vhodných na liečenie,

 • údržby stavieb a ich odstraňovania, povolenia terénnych úprav, prác a zariadení, územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaní uskutočňovaných podľa zákona č. 50/1976 Zb., na kúpeľnom území a v ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja,

 • povolenia na osobitné užívanie vôd, povolenia na niektoré činnosti, povolenia na vodné stavby, vydávania súhlasov a ďalších konaní uskutočňovaných podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, na kúpeľnom území a v ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja,

 • posudzovania zámerov na vykonávanie činností a zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na území kúpeľného miesta, na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, na území ochranných pásiem prírodného liečivého zdroja, prírodného minerálneho zdroja a klimatických podmienok vhodných na liečenie,

 • geologických prác /podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov/ a banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom /podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov/, na území ochranných pásiem prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja.

Štátna kúpeľná komisia

Na plnenie svojich úloh na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných na liečenie je na Ministerstve zdravotníctva SR zriadená Štátna kúpeľná komisia. Štátna kúpeľná komisia je správnym orgánom a rozhoduje v prvom stupni.

Do pôsobnosti Štátnej kúpeľnej komisie patrí:

 • rozhodovať o uznaní prírodných liečivých vôd, prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie a o zrušení ich uznania,

 • vydávať povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a rozhodovať o ich zrušení,

 • vydávať povolenia využívať prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje, rozhodovať o ich zmene, zrušení a vyznačení zmeny údajov,

 • vydávať povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody, ich zmeny a zrušenie,

 • predkladať Ministerstvu zdravotníctva SR návrh na uznanie kúpeľného miesta a jeho zrušenie,

 • na návrh obce predkladať Ministerstvu zdravotníctva SR návrh štatútu kúpeľného miesta, jeho zmenu a zrušenie,

 • predkladať návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa určujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie, ich zmien a zrušení Ministerstvu zdravotníctva SR,

 • rozhodovať o uložení pokuty za porušenia tohto zákona,

 • viesť zoznam akreditovaných laboratórií,

 • vydávať poverenia na výkon činnosti balneotechnika, zrušovať takéto poverenia a uznávať odbornú spôsobilosť, zabezpečovať doplňujúce odborné vzdelávanie balneotechnikov,

 • určovať neodkladné ochranné opatrenia,

 • predkladať návrhy na vyvlastnenie nehnuteľnosti,

 • vydávať stanoviská vo veciach, v ktorých je Ministerstvo zdravotníctva SR podľa tohto zákona dotknutým orgánom štátnej správy,

 • kontrolovať plnenie zákonom ustanovených podmienok a podmienok ustanovených v povolení využívať zdroj,

 • posudzovať projektovú dokumentáciu stavby zariadenia na využívanie prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja,

 • určovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa tohto zákona,

 • vydávať súhlas podľa ustanovení tohto zákona,

 • poverovať osoby vypracovaním posudkov a vyjadrení,

 • posudzovať návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných na liečenie.

Inšpektorát kúpeľov a žriediel

Na zabezpečenie dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených v tomto zákone a opatrení určených podľa tohto zákona je na ministerstve zdravotníctva zriadený Inšpektorát kúpeľov a žriediel.

Inšpektorát kúpeľov a žriediel pri výkone dozoru

 • vykonáva úlohy podľa rozhodnutí Štátnej kúpeľnej komisie,

 • vykonáva dozor na diaľku tým, že
  - kontroluje a vyhodnocuje určené režimové sledovanie,
  - kontroluje plnenie ďalších podmienok, ktoré vyplývajú z povolenia využívať zdroj,
  - kontroluje a vyhodnocuje vykonávanie sledovania určených klimatických ukazovateľov a ukazovateľov kvality ovzdušia na územiach, kde sú uznané klimatické podmienky za vhodné na liečenie,

 • vykonáva dozor na mieste u využívateľov prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a vlastníkov nehnuteľností podľa tohto zákona,

 • prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

 • vedie zoznam a oznamuje príslušným orgánom Európskej únie, ktoré prírodné minerálne vody sú v Slovenskej republike uznané a spĺňajú podmienky na plnenie do spotrebiteľského obalu alebo ktorým bolo toto uznanie odobraté,

 • oznamuje príslušným orgánom Európskej únie uznanie prírodných minerálnych vôd zo zdroja na území nečlenských štátov Európskej únie dovezených do členského štátu Európskej únie,

 • základe poverenia Štátnej kúpeľnej komisie vydáva stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo zdravotníctva dotknutým orgánom štátnej správy podľa tohto zákona,

 • spravuje monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,

 • vedie register a databázu minerálnych vôd v Slovenskej republike,

 • eviduje a kontroluje úhrady za odbery z prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,

 • kontroluje materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební.