Tlačiť Späť

Domov » Mediálne informácie » Záštity

PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA ZÁŠTITY

Záštita Ministerstva zdravotníctva SR alebo priamo ministra/ministerky zdravotníctva je v prvom rade symbolickým uznaním a vyjadrením morálnej podpory konkrétnemu projektu, aktivite, konferencii či inému druhu podujatia.

Ide o jednorazový prejav nefinančnej podpory, s ktorým sa osobná účasť zástupcov ministerstva či samotného ministra/ministerky automaticky nespája. Záštita môže byť udelená aj žiadateľom z iných štátov ako zo Slovenskej republiky. Udelenie záštity je zároveň nenárokovateľné a o jeho udelení rozhoduje výhradne úzke vedenie Ministerstva zdravotníctva SR s (ne)odporúčaním Komunikačného odboru MZ SR.

Je v záujme Ministerstva zdravotníctva SR, aby bolo ako ústredný orgán štátnej správy spájané iba s takými projektmi, aktivitami, konferenciami či inými podujatiami, ktoré neodporujú zákonu či nepoškodzujú jeho meno. Z týchto dôvodov si preto ministerstvo vyhradzuje právo udelenú záštitu odobrať.

Udelenie záštity automaticky neznamená, že organizátor projektu, aktivity, konferencie či iného podujatia môže voľne využívať logo Ministerstva zdravotníctva SR. Môže tak urobiť len po osobitnom povolení Komunikačného odboru MZ SR a len v súlade s dizajn manuálom MZ SR. Použitie loga je tiež v prípade povolenia možné využívať striktne na propagáciu projektu, aktivity, konferencie či iného podujatia, ktorému bola udelená záštita. Samotné materiály, v rámci ktorých chce organizátor logo použiť, podliehajú schváleniu Komunikačného odboru MZ SR.

POSTUP

Žiadosť o udelenie záštity je potrebné doručiť do Podateľne MZ SR na Limbovej 2 v Bratislave alebo poslať mailom v každom prípade na adresu mzsr.podatelna@health.gov.sk, alebo tiež na adresy ministerka@health.gov.sk či tlacove@health.gov.sk, a to najneskôr 30 dní pred spustením projektu, začiatkom aktivity alebo konaním konferencie/podujatia.

Je potrebné uviesť:

  1. O aký druh záštity ide, t.j. či sa žiada udelenie záštity ministerstva alebo ministra/ministerky;
  2. Informáciu, či bola danému projektu, aktivite, konferencii či podujatiu udelená záštita najvyššími ústavnými činiteľmi, resp. inými orgánmi štátnej správy či predstaviteľmi verejného alebo politického života;
  3. Názov a opis projektu, aktivity, konferencie či podujatia aj s uvedením, o ktorý ročník ide;
  4. Miesto a čas konania aktivity, konferencie či podujatia, prípadne detaily o trvaní projektu;
  5. Informáciu, či sa očakáva osobná účasť ministra/ministerky, prípadne iného zamestnanca MZ SR. Osobnú účasť ministra/ministerky potvrdzuje iba Kancelára ministra MZ SR, v ostatných prípadoch môže účasť potvrdiť aj Komunikačný odbor MZ SR;
  6. Kontaktné údaje na organizátorov, prípadne agentúry, ktorá projekt, aktivitu, konferenciu či podujatie zastrešuje.