Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Inšpektorát kúpeľov a žriedel » Balneotechnik

Balneotechnik

Odborný dozor nad využívaním a ochranou prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov môže vykonávať len fyzická osoba odborne spôsobilá vykonávať povolanie balneotechnika - držiteľ poverenia Štátnej kúpeľnej komisie na výkon činnosti balneotechnika.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie vodohospodárskeho, hydrogeologického alebo príbuzného smeru so zameraním na životné prostredie a má najmenej dva roky praxe vo vodnom hospodárstve alebo v príbuznom odbore,

  • úplné stredné odborné vzdelanie a má najmenej desať rokov praxe vo vodnom hospodárstve alebo v príbuznom odbore.

Odborne spôsobilá fyzická osoba absolvuje doplňujúce odborné vzdelávanie v rozsahu najmenej jedného mesiaca v priebehu piatich rokov, ktoré zabezpečuje Štátna kúpeľná komisia - viď harmonogram odborného vzdelávania balneotechnikov.

Štátna kúpeľná komisia vydá poverenie na výkon činnosti balneotechnikovi na päť rokov. Na ďalšie päťročné obdobie vydá Štátna kúpeľná komisia balneotechnikovi poverenie na výkon činnosti, ak naďalej spĺňa zákonné požiadavky (kvalifikačné predpoklady, absolvovanie odborného vzdelávania) a nebolo mu v posledných troch rokoch zrušené poverenie.

Poverenie na výkon činnosti balneotechnika, je možné jeho držiteľovi zrušiť, ak sa zistia závažné alebo opakované nedostatky v jeho činnosti.

Štátna kúpeľná komisia uzná za odborne spôsobilého aj občana členského štátu Európskej únie, ktorý získal primerané vzdelanie v členskom štáte Európskej únie, a môže uznať za odborne spôsobilého aj občana nečlenského štátu Európskej únie na základe žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti.