Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Inšpektorát kúpeľov a žriedel » Povinnosti využívateľa zdroja

Povinnosti využívateľa zdroja

Využívateľ zdroja - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj (ďalej len „zdroj“) vydaného Štátnou kúpeľnou komisiou,

je povinný:

 • udržiavať balneotechnické zariadenia, balneoterapeutické zariadenia alebo plniarenské zariadenia v technickom stave podľa osobitného predpisu,

 • zabezpečiť vykonávanie fyzikálnych, chemických, fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických analýz prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody v určenom rozsahu a časových intervaloch,

 • vykonávať režimové sledovania zdrojov v rozsahu vymedzenom v povolení využívať zdroj,

 • predkladať výsledky sledovania zdrojov Inšpektorátu kúpeľov a žriediel a to spôsobom a v intervaloch podľa povolenia využívať zdroj,

 • zaviesť a prevádzkovať monitorovací systém zdrojov a pozorovacích vrtov napojený na Centrálny monitorovací systém Ministerstva zdravotníctva SR podľa podmienok povolenia využívať zdroj a priebežne poskytovať údaje pre databázu Ministerstvu zdravotníctva SR a prevádzkovať Lokálny informačný systém,

 • zabezpečovať odborný dozor nad využívaním a ochranou zdroja prostredníctvom balneotechnika,

 • k úprave a zásahom do technického zariadenia zdroja si vyžiadať súhlas Štátnej kúpeľnej komisie,

 • viesť evidenciu o údržbe a vykonaných opravách technického zariadenia zdroja,

 • do troch dní oznámiť Štátnej kúpeľnej komisii začatie využívania zdroja,

 • dodržiavať podmienky ustanovené v povolení využívať zdroj,

 • vykonať opatrenia na zabezpečenie využívania zdroja a jeho ochrany a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov určené Štátnou kúpeľnou komisiou alebo Inšpektorátom kúpeľov a žriediel,

 • dodržiavať pokyny osôb vykonávajúcich dozor nad opatreniami určenými podľa zákona č. 538/2005 Z. z. a príslušných vykonávacích predpisov,

 • merať odobraté množstvo vody zo zdroja prostredníctvom prietokomeru v mieste určenom Inšpektorátom kúpeľov a žriediel okrem prírodných liečivých zdrojov, ktoré sú piscinami, a oznamovať informácie o skutočne odobratom množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody,

 • platiť úhrady podľa za odber prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody zo zdroja,

 • umožniť za úhradu prevádzkových nákladov využitie prírodného liečivého zdroja ďalšiemu využívateľovi, ktorý má povolenie využívať zdroj (ako ďalší využívateľ),

 • umožniť oprávneným osobám vstup na pozemky, stavby a zariadenia a umožniť im vykonanie potrebných úkonov a odber vzoriek,

 • umožniť výkon dozoru nad využívaním a ochranou zdroja a pozorovacích vrtov oprávneným osobám,

 • vyznačovať hranice ochranných pásiem v teréne,

 • plniť ďalšie povinnosti určené Štátnou kúpeľnou komisiou v povolení využívať zdroj.