Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky

 

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH 

Brigádny generál MUDr. Vladimír Lengvarský, MPHMUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH. narodený 18. augusta 1969, Levoča
vo vojenskej hodnosti brigádny generál od 15. januára 2020

1. september 2020 – 31. marec 2021
riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Vzdelanie a požiadavky na vojenskú hodnosť a odborné požiadavky na výkon funkcie:

- Vojenská lekárska akadémia Hradec Králové, 1988-1993, odbor všeobecné lekárstvo,

- Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava, 1996, špecializácia 1. stupňa - všeobecné lekárstvo,

- Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava, 2000, špecializácia 2. stupňa – všeobecné lekárstvo,

- Trojročné štúdium v odbore „odborník pre riadenie verejného zdravotníctva“, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, 2005-2008.

 Do služobného pomeru vojaka z povolania bol prijatý počas štúdia na vysokej vojenskej škole 1. januára 1988.

Vykonávané funkcie:

Od 28.8.1993 do 15.3.1996 – špecializačná príprava vo Vojenskej nemocnici Ružomberok,

Od 15.3.1996 do 18.5.1998 – náčelník zdravotníckej služby /výsadkár/ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 19.5.1998 do 17.11.1998 – lekár práporu AUSBATT v mierovej misii UNDOF na Golanských výšinách,

Od 18.11.1998 do 21.9.1999 – lekár /výsadkár/ obväziska 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 22.9.1999 do 27.7.2003 – náčelník zdravotníckej služby /výsadkár/ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 28.7.2003 do 5.2.2004 – náčelník obväziska ženijnej roty Ženijnej odmínovacej roty vo vojenskej operácii Iracká sloboda na území Iraku,

Od 6.2.2004 do 30.11.2004 – náčelník obväziska /výsadkár/ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 1.12.2004 do 30.6.2007 – riaditeľ odboru zdravotníckej starostlivosti a posudkov – zástupca hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu vojenského zdravotníctva Ružomberok,

Od 1.7.2007 do 31.1.2008 – zástupca hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu vojenského zdravotníctva Ružomberok,

Od 1.2.2008 do 31.5.2009 – riaditeľ úradu - hlavný lekár ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu vojenského zdravotníctva Ružomberok,

Od 1.6.2009 do 31.8.2020 – riaditeľ úradu - hlavný lekár ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu hlavného lekára Ružomberok,

Od 1.9.2020 do 31.3.2021 – riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

Pôsobenie v zahraničí:

Od 19.5.1998 do 17.11.1998 – Mierová misia UNDOF, Golanské výšiny – lekár práporu AUSBATT,

Od 28.7.2003 do 5.2.2004 – Vojenská operácia Iracká sloboda, Irak – náčelník obväziska.

Vojenské vyznamenania:

- Pamätná medaila ministra obrany 2. a 3. stupňa (striebro, bronz),
- Pamätný kríž náčelníka GŠ OS SR 3. stupňa (bronz),
- Medaila „Za vernosť ozbrojeným silám SR“ 1. a 2. stupňa (zlato, striebro),
- Vojenský čestný odznak OS SR 2 a 3. stupňa (striebro, bronz),
- Odznak náčelníka GŠ OS SR 3. stupňa (bronz),
- Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta SR,
- Pamätná medaila Pozemných síl OS SR,
- Medaila Vojenskej polície 3. stupňa (bronz),
- Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku OS SR,
- Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku OS SR,
- Pamätná medaila k 60. výročiu oslobodenia SR a konca 2. svetovej vojny,
- Pamätná medaila „Za účasť v boji proti fašizmu a oslobodenie vlasti“,
- Medaila „Za službu v mierových pozorovateľských misiách 1. stupňa (UNDOF),
- Medaila „Za službu v mierových pozorovateľských misiách 1. stupňa (IRACKÁ SLOBODA),
- Odznak Vojnového veterána.


 

Štátny tajomník I.

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISACRóbert Babeľa je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje už od roku 2008. Je absolventom troch univerzít vrátane Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 180 publikácií doma a v zahraničí. Praktické zručnosti získaval aj počas svojho viac ako 22 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v rôznych oblastiach sektoru zdravotníctva, kde aj naďalej pôsobí. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC je členom niekoľkých redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. Od roku 2017 sa venoval vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu skutočných celkových nákladov na vybrané diagnózy či medicínske oblasti na Slovensku pod záštitou Ústavu zdravotníckych disciplín na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave či Biomedicínskeho centra SAV. Zároveň hodnotil nákladovú efektívnosť vybraných skríningov v oblasti onkológie pre potreby Národného onkologického inštitútu. Do pozície štátneho tajomníka na Ministerstve zdravotníctva SR bol vymenovaný vládou SR od 1.10.2021.

 

 

 Štátna tajomníčka II.

Mgr. Lenka Dunajová Družkovská

 Lenka Dunajová Družkovská je odborníčkou v ošetrovateľskej starostlivosti, práve jej sa venovala nielen počas svojich štúdií na dvoch univerzitách – Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a Katolíckej univerzite v Ružomberku, ale aj počas svojej intenzívnej praxe. Pracovala ako zdravotná sestra na viacerých pozíciách, či už v ambulantnej sfére a ústavných zariadeniach. Na pozíciu štátnej tajomníčky nastúpila z pozície námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť vo Fakultnej nemocnici Trenčín, kde riadila ošetrovateľský personál počas 2. a 3. vlny pandémie COVID-19, tvorila reprofilizačné plány nemocnice a podobne. V Trenčíne sa podieľala na organizácii a koordinácii riadenia pilotného veľkokapacitného očkovania, ako aj na organizácii pilotného očkovania v zariadeniach sociálnych služieb, domácnostiach či marginalizovaných komunitách.

Mgr. Lenka Dunajková Družkovská absolvovala tiež štúdium v odboroch Zdravotnícky manažment a financovanie a Anesteziológia a intenzívna starostlivosť na SZU v Bratislave. Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a členkou Pracovnej skupiny pre študijné odbory regulované MZ SR pri Rade pre vnútorné hodnotenie TnUAD v Trenčíne. V roku 2021 jej bola udelená Pamätná medaila Krajského riaditeľa PZ v Trenčíne za spoluprácu pri rozvoji krajského riaditeľstva a osobný prínos pri plnení služobných úloh súvisiacich s pandémiou COVID-19. Do pozície štátnej tajomníčky na Ministerstve zdravotníctva SR bola vymenovaná vládou SR od 27.1.2022.


 

Generálny tajomník služobného úradu

Ing. Peter Ferjančík

Ing. Peter Ferjančík

Ing. Peter Ferjančík pôsobí 17 rokov v oblasti štátnej správy, zdravotníctva, finančného manažmentu, projektového riadenia, krízového manažmentu, rozpočtovania, riadenia ľudských zdrojov.

Vláda SR ho dňa 21. apríla 2021 vymenovala do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu  Ministerstva zdravotníctva SR.


Vzdelanie


vysokoškolské II. stupňa
1999 – 2004    Ekonomická univerzita BA, Národohospodárska fakulta, Bratislava
Odbor/špecializácia: Financie, Bankovníctvo, Investovanie/špecializácia: financovanie


Pracovné skúsenosti


Ministerstvo zdravotníctva SR (2011 - aktuálne)

máj 2020 – apríl 2021
generálny riaditeľ Sekcie Európskych programov a projektov
riadenie Európskych programov a projektov na úrovni MZ SR, na úrovni poskytovateľa finančných zdrojov najmä Integrovaný regionálny operačný program,  na úrovni prijímateľa – projekty z viacerých národných a medzinárodných zdrojov a štátneho rozpočtu; tvorba národných a medzinárodných politík; reformná agenda;

apríl 2014 – apríl 2020
riaditeľ Odboru národných a medzinárodných projektov
zodpovednosť za identifikovanie a vyhľadávanie mimorozpočtových a voľných rozpočtových zdrojov; tvorba, príprava, finančná a obsahová realizácia projektov (investičné/neinvestičné) v rámci celého sektoru zdravotníctva, zároveň podpora a krízové riadenie pre projekty organizácií v pôsobnosti MZ SR – napr. investičné projekty nemocníc resp. projekty zamerané na podporu verejného zdravia atď.;  tvorba, príprava, finančná a obsahová realizácia zmlúv s dodávateľmi; koordinovanie verejných obstarávaní a dodávateľov; zabezpečovanie platieb; koordinovanie kontrol a auditov; reporting; koordinovanie finančných tokov v rámci systémov; spolupráca s finančnými, hospodárskymi a právnymi jednotkami; vypracovávanie analytických správ, zabezpečovanie publicity; 

apríl 2011 – marec 2014
kancelária generálneho tajomníka služobného úradu / manažér mimorozpočt. zdrojov
poverený krízovým manažmentom mimorozpočtových projektov a zdrojov, budovanie samostatnej, rozpočtovo finančne nezávislej projektovej jednotky, ktorá bude vyhľadávať a spravovať mimorozpočtové zdroje a financovať svoje prevádzkové náklady z týchto zdrojov; podpora a krízové riadenie pre projekty organizácií v pôsobnosti MZ SR – napr. investičné projekty nemocníc resp. projekty zamerané na podporu verejného zdravia atď.; tvorba, príprava, finančná a obsahová realizácia zmlúv s dodávateľmi;

 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (2004 - 2011)

september 2004 – január 2011
vedúci Oddelenia Iniciatív spoločenstva EU
koncepčná práca na úrovni programov a programovania; koordinácia sprostredkovateľských orgánov pri tvorbe výziev; kontrolný proces sprostredkovateľských orgánov počas procesu výziev; vytváranie metodiky a podmienok projektového a finančného riadenia projektov; vytvorenie systému kontroly a hodnotenia projektov; spolupráca pri kontrolách a auditoch; spracovávanie zistení a zavádzanie nápravných opatrení z kontrol a auditov; príprava vzorovej dokumentácie; vypracovávanie systému analýz a analytických správ; organizácia a administrácia medzinárodných a interných dozorných výborov; koordinácia publicity, riadenie