Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Etická komisia pre klinické skúšanie

Etická komisia pre klinické skúšanie

Ethics Committee for Clinical Trials

 

Štatút:
Statute:

Štatút Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro (tiež zverejnený vo vestníku MZSR 2021  (Čiastka 31-35​) – str. 17 https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr)


Zoznam členov Etickej komisie pre klinické skúšanie:
List of members of the Ethics Committee for Clinical Trials:

 

Meno člena komisie

​Funkcia

1.

MUDr. Aurélia Mojzešová

Predseda Etickej komisie

2.

PharmDr. Anna OLEÁROVÁ, PhD., MPH

Podpredseda Etickej komisie

3.

JUDr. Dušan Podolský, PhD.,MBA

Stály člen Etickej komisie

4.

PharmDr. Lucia Polášková

Stály člen Etickej komisie

5.

Mgr. Jana Vetešková, PhD.

Stály člen Etickej komisie

6.

Mgr. Miroslava Fövényes

Stály člen Etickej komisie

7.

JUDr. Ivan HUMENÍK, PhD. 

Stály člen Etickej komisie

8.

Mgr. Katarína Kováčová

Stály člen Etickej komisie

​9. ​MUDr. Martina Hanzelová ​Stály člen Etickej komisie

 


Oficiálny názov:
Official name:

Etická komisia pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitroKontakt:
Contact:

Email: eticka.komisia@health.gov.sk
Adresa: Limbová 2| 837 52 Bratislava| Slovak RepublicTajomník Etickej komisie pre klinické skúšanie:
Secretary of the Ethics Committee for Clinical Trials:

Mgr. Marianna Přechová
Email: eticka.komisia@health.gov.sk
Telefonický kontakt: +421 2 59 373 183

 


Zástupca Tajomníka Etickej komisie pre klinické skúšanie:
Deputy Secretary of the Ethics Committee for Clinical Trials:

Bc. Kristína Olivová
Email: eticka.komisia@health.gov.skStretnutia:
Meetings:

 


Dokumenty na stiahnutie:
Downloads: