Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

​​​​​​
Č. zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy/ názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Zmluvne dohodnutá čiastka Rezort Objedná-
vateľ
Dátum podpisu (dd.mm Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
11/Z/2007 A&B Consulting, s.r.o. Vypracovanie indikátorov pre Operačný program Zdravotníctvo   31 534,22 MZ SR MZ SR 8.1.2007   čiastka 950 000,00 SKK prepočítaná na €
33/Z/2009 Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s.r.o. Projekt prípravy legislatívnych zmien pre implementáciu Programu eHealth     MZ SR MZ SR 3.6.2009    
23/Z/2006 Advokátska kancelária VÁLKY & ZOBOK, JUDr. Miroslav Zobok, advokát Expert na poskytovanie právnych služieb a poradenstva v súvislosti so zastupovaním vo veciach štatutárnych     MZ SR MZ SR 19.4.2006   Dodávateľ nedal súhlas na zverejnenie
34/Z/2008 AJG Consulting, s.r.o. Komplexná analýza tematických oblastí projektov so zameraním na zdravotníctvo, financovaných zo štrukturálnych fondov a iných podporných iniciatív Európskeho Spoločenstva v krajinách Európskej únie   31 202,28 MZ SR MZ SR 14.10.2008   čiastka 940 000,00 SKK prepočítaná na €
38/Z/2006 APLAN s.r.o. Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia fasády budovy Ministerstva zdravotníctva SR   27 053,04 MZ SR MZ SR 4.7.2006   čiastka 815 000,00 SKK prepočítaná na €
29/Z/2006 Architektonická kancelária A2T - Ing. Arch. Juraj Talaš Projekt - Rekonštrukcia fasády budovy Ministerstva zdravotníctva SR   50 089,62 MZ SR MZ SR 29.6.2006   čiastka 1 509 000,00 SKK prepočítaná na €
58/Z/2009 Arthur D. Little GmbH, o.s. Vypracovanie opisu projektu na základe výzvy pre "Národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva", Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a Analýzy prínosov a nákladov   58 800,00 MZ SR MZ SR 19.6.2009    
31/Z/2009 Asanarates, s.r.o. Poskytovanie služieb - vykonanie deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie osád s rómskym obyvateľstvom   992 498,17 MZ SR MZ SR 23.4.2009    
dodatok 1
57/Z/2009 Asint Educate s.r.o. Spracovanie a analýza údajov pre odvodenie návrhov rozloženia poskytovateľov LSPP v krajoch a okresoch SR pre kategórie všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých, všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast a všeobecná zubno-lekárska ambulantná starostlivosť   13 600,00 MZ SR MZ SR 27.7.2009    
63/Z/2007 Asint Educate s.r.o. Konsolidácia registra poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti z údajov NCZI, ÚDZS, VšZP vrátane geografického zobrazenia dostupnosti siete AS a ŠAS v krajoch a okresoch SR podľa odbornosti   48 463,12 MZ SR MZ SR 13.9.2007   čiastka 1 460 000,00 SKK prepočítaná na €
10/Z/2007 BAJOPROJEKT, s.r.o. Ex-ante hodnotenie Operačného programu Zdravotníctvo   30 870,34 MZ SR MZ SR 27.11.2006   čiastka 930 000,00 SKK prepočítaná na €
dodatok 1
65/Z/2007 BSP Softwaredistribution, a.s. Licencie na produkty spoločnosti Microsoft   349 671,60 MZ SR MZ SR 12.4.2007   pristúpenie k Vládnej zmluve
dodatok 1
25/Z/2008 CCN, s.r.o. Dodanie diela, upgrade a rozšírenia softvérových modulov pre účely kategorizácie liekov a liečiv, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín   46 595,30 MZ SR MZ SR 17.7.2008   čiastka 1 403 730,00 SKK prepočítaná na €
45/Z/2008 Centire, s.r.o. Procesný a organizačný audit vo vybraných organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR   512 514,11 MZ SR MZ SR 5.12.2008   čiastka 15 440 000,00 SKK prepočítaná na €
68/Z/2009 Centire, s.r.o. Poskytnutie služby - projekt "Definovanie kompetencií, agend a príslušných procesov vybraných subjektov rezortu MZ SR vo vzťahu k e-Health   58 200,00 MZ SR MZ SR 4.12.2009    
73/Z/2009 Consulting Associates, s.r.o. Zhodnotenie implementácie Operačného programu Zdravotníctvo   26 900,00 MZ SR MZ SR 10.12.2009    
16/Z/2007 Černá Mária Príprava vyraďovacieho konania písomností MZ SR (roky 1969-1992), vyradenie registratúrnych záznamov     MZ SR MZ SR 16.4.2007   zmluvná cena 550,00 SKK/bm (18,26 €)
36/Z/2007 Environment, a.s., Centrum bioštatistiky a environmentalistiky Vypracovanie strategického environmentálneho hodnotenia Operačného programu Zdravotníctvo   2 190,80 MZ SR MZ SR 28.8.2007   čiastka 66 000,00 SKK prepočítaná na €
17/Z/2007 EURO-BUILDING, a.s. a Energetika stavebníctvo financovanie, a.s. Rekonštrukcia fasády budovy MZ SR
893 715,59 MZ SR MZ SR 24.4.2007   čiastka 25 113 470,24 SKK prepočítaná na €
dodatok 1
dodatok 2
dodatok 3
05/Z/2008 FaxCopy, a.s. Zmluva o poskytovaní servisu - opravy, záručné a pozáručné práce, údržba a prevádzkový servis kancelárskych zariadení Canon a Panasonic     MZ SR MZ SR 11.2.2008    
07/Z/2008 Fogaš Ľubomír, Doc. JUDr. CSc. Spracovanie návrhu novely zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov, prípadný návrh zmeny súvisiaceho zákona a spolupráca na návrhu novely vyhlášky MZ SR č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva; vypracovanie právneho stanoviska k Rozhodnutiu Komisie č. K(2005) 2673   16 596,96 MZ SR MZ SR 27.2.2008   čiastka 500 000,00 SKK prepočítaná na €

Ku dňu 15.9.2010 je zo zmluvnej ceny uhradená čiastka 119 000,00 SKK (3 950,08 €), pričom predmet zmluvy bol kompletne odovzdaný MZ SR

44/Z/2009 GEO Slovakia, s.r.o. Revízia registrácie minerálnych zdrojov na území Košického kraja - okres Sobrance, Michalovce, Trebišov, Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Košice I.-IV. A Košice-okolie   8 360,00 MZ SR MZ SR 17.8.2009    
52/Z/2006 GEOSPEKTRUM s.r.o. Zabezpečenie technickej podpory softvéru CIS a LIS IKŽ (jestvujúci softvér), jeho úprava na základe požiadaviek IKŽ vyplývajúcich z implementácie smerníc EÚ, prijatia zákona 538/2005 a rozšírenie monitoringu   7 528,38 MZ SR MZ SR 12.10.2006   čiastka 226 800,00 SKK prepočítaná na €
13/Z/2007 GESTUM legal v.o.s. Vypracovanie Procesov riadenia, implementácie, monitorovania a hodnotenia vzdelávacích aktivít v zdravotníctve pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre programové obdobie 2007-2013   31 534,22 MZ SR MZ SR 8.1.2007   čiastka 950 000,00 SKK prepočítaná na €
dodatok 1
12/Z/2007 GESTUM legal v.o.s. Vypracovanie Interného manuálu procedúr (programové riadenie a implementácia) riadiaceho orgánu pre programové obdobie 2007-2013   31 534,22 MZ SR MZ SR 8.1.2007   čiastka 950 000,00 SKK prepočítaná na €
23/Z/2008 Hydeko-KV, RNDr. Kamil Vrana Návrh ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov v Nimnici   6 364,04 MZ SR MZ SR 24.6.2008   čiastka 191 723,00 SKK prepočítaná na €
42/Z/2007 Hydeko-KV, RNDr. Kamil Vrana Revízia ochranných pásiem prírodných minerálnych zdrojov v Kláštore pod Znievom a v Socovciach"   7 377,51 MZ SR MZ SR 16.10.2007   čiastka 222 255,00 SKK prepočítaná na €
19/Z/2006 Hydeko-KV, RNDr. Kamil Vrana Revízia ochranných pásiem prírodných minerálnych zdrojov v Budiši   6 581,03 MZ SR MZ SR 25.5.2006   čiastka 198 260,00 SKK prepočítaná na €
48/Z/2007 IBM Slovensko, spol. s r.o. Návrh aplikačnej a technickej infraštruktúry pre realizáciu štandardizácie registrov v zdravotníctve   928 334,33 MZ SR MZ SR 7.5.2007   čiastka 40 956 000,00 SKK prepočítaná na €
dodatok 1
dodatok 2
dodatok 3a
49/Z/2007 IMPROMAT-Slov. spol. s r.o. Dodávka a montáž digitálneho kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP1350   27 517,76 MZ SR MZ SR 19.11.2007   čiastka 829 000,00 SKK prepočítaná na €
39/Z/2007 INGEO-ENVILAB, s.r.o. Kontrolné analýzy vôd zo zdrojov prírodných liečivých a minerálnych vôd   8 530,84 MZ SR MZ SR 12.9.2007   čiastka 257 000,00 SKK prepočítaná na €
42/Z/2006 INGEO-ENVILAB, s.r.o. Kontrolné analýzy vôd zo zdrojov prírodných minerálnych vôd   5 346,71 MZ SR MZ SR 13.10.2006   čiastka 161 075,00 SKK prepočítaná na €
22/Z/2009 IQUAP Slovensko, s.r.o. Metodický pokyn k predloženiu žiadosti o čerpanie návratnej finančnej výpomoci v rámci koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení     MZ SR MZ SR 16.2.2009   Dodávateľ nedal súhlas na zverejnenie
50/Z/2008 IQUAP Slovensko, s.r.o. Poradenstvo v súvislosti s "Koncepciou systému riešenia vonkajšej a vnútornej zadlženosti zdravotníckych zariadení v strednodobom horizonte"     MZ SR MZ SR 8.8.2008   Dodávateľ nedal súhlas na zverejnenie
31/Z/2006 Kapsch s.r.o. Poskytovanie telefonickej služby pre informovanie verejnosti o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia   66 280,29 MZ SR MZ SR 16.6.2006   čiastka 1 996 760,00 SKK prepočítaná na €
38/Z/2008 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Nákup digitálnych kopírovacích strojov   9 094,34 MZ SR MZ SR 12.11.2008   čiastka 273 976,10 SKK prepočítaná na €
20/Z/2006 Kozmon Jozef, Oprava vodo a plyno inštalácií Rekonštrukcia rozvodov vody v suteréne budovy Ministerstva zdravotníctva SR   16 320,13 MZ SR MZ SR 26.5.2006   čiastka 491 660,35 SKK prepočítaná na €
45/Z/2006 Lukovič Jozef, vodokanalizačné a betonárske práce Vodovodná prípojka do budovy Ministerstva zdravotníctva SR   11 345,48 MZ SR MZ SR 22.9.2006   čiastka 412 215,59 SKK prepočítaná na €
30/Z/2009 LYNX, s.r.o. Revitalizácia a doplnenie systémov objektovej bezpečnosti budovy MZ SR   66 323,85 MZ SR MZ SR 30.3.2009    
dodatok 1
20/Z/2008 LYNX, s.r.o. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Nová serverovňa" vrátane zabezpečenia odborného autorského dohľadu   61 408,75 MZ SR MZ SR 20.5.2008   čiastka 1 850 000,00 SKK prepočítaná na €
76/Z/2009 LYNX, s.r.o. Vytvorenie pilotnej infraštruktúry eHealth   1 580 276,14 MZ SR MZ SR 17.10.2009 30.4.2010 Zaplatená
41/Z/2008 MARCONET, s.r.o. "Nová serverovňa", riešenie technologického upgrade priestorov OI   293 705,34 MZ SR MZ SR 31.10.2008   čiastka 8 848 167,00 SKK prepočítaná na €
70/Z/2009 Microsoft Slovakia, s.r.o. Microsoft Premier Support     MZ SR MZ SR 16.12.2009    
64/Z/2007 MONARCH, a.s. Zabezpečenie služieb pre akciu "8. konferencia ministrov zdravotníctva členských krajín Rady Európy v roku 2007 v SR"   335 869,32 MZ SR MZ SR 13.4.2007   čiastka 10 118 399,00 SKK prepočítané na €
19/Z/2007 Motor-Car Bratislava, s.r.o. Osobné motorové vozidlo - Mercedes-Benz E 350 4 Matic   51 772,14 MZ SR MZ SR 11.5.2007   čiastka 1 559 687,40 SKK prepočítaná na €
48/Z/2008 ONYO, s.r.o. Vypracovanie "Štúdie realizovateľnosti výstavby, zriadenia a prevádzkovania oddelenia rádiochirurgie z hľadiska GAMA KNIFE a CYBER KNIFE pre špecifikáciu nákladov, výnosov a technicko-prevádzkových výhod GAMA KNIFE zákrokov na území SR"   19 750,38 MZ SR MZ SR 2.12.2008   čiastka 595 000,00 SKK prepočítaná na €
21/Z/2009 Orange Slovensko, a.s. Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb - elektronická komunikačná služba Hlasová Virtuálna Privátna Sieť     MZ SR MZ SR 20.2.2009    
24/Z/2008 PARANO, s.r.o. Komplexný výkon inžinierskych činností pre stavbu "Nová serverovňa"   5 862,05 MZ SR MZ SR 2.7.2008   čiastka 176 600,00 SKK prepočítaná na €
40/Z/2006 Plakingerová Helena, Ing. Geodetické práce, vypracovanie mapových podkladov; vypracovanie a zabezpečenie vytýčenia ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach   2 220,34 MZ SR MZ SR 15.9.2006   čiastka 66 890,00 SKK prepočítaná na €
61/Z/2006 Porsche Inter Auto Slovakia, spol s r. o. Kúpna zmluva - AUDI A6, 3,0L TDI quattro tiptronic 171/233PS - 4F201L   55 728,09 MZ SR MZ SR 20.12.2006   čiastka 1 678 864,50 SKK prepočítané na €
44/Z/2006 PORSCHE Slovakia, spol. s r.o. Osobné automobily, 2 ks, čiastková kúpna zmluva   67 361,56 MZ SR MZ SR 7.12.2006   čiastka 2 029 334,50 SKK prepočítaná na €
55/Z/2006 PosAm, s.r.o. Dodávka počítačových zostáv a komponentov výpočtovej techniky, čiastková zmluva   84 371,22 MZ SR MZ SR 27.11.2006   čiastka 2 541 767,50 SKK prepočítaná na €
60/Z/2006 PosAm, s.r.o. Dodávka počítačových zostáv a komponentov výpočtovej techniky, čiastková zmluva   11 147,51 MZ SR MZ SR 14.12.2006   čiastka 335 830,00 SKK prepočítaná na €
33/Z/2008 Pribylincová Anna, Ing. - Ekonomika Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania, odborné poradenské a konzultačné služby a výkon činností v oblasti verejného obstarávania     MZ SR MZ SR 1.10.2008   Dodávateľ nedal súhlas na zverejnenie
10/Z/2006 Pribylincová Anna, Ing. - Ekonomika Činnosť v oblasti verejného obstarávania, odborné poradenské a konzultačné služby     MZ SR MZ SR 13.2.2006   Dodávateľ nedal súhlas na zverejnenie
02/Z/2007 Pribylincová Anna, Ing. - Ekonomika Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania, odborné poradenské a konzultačné služby a výkon činností v oblasti verejného obstarávania     MZ SR MZ SR 27.12.2006   Dodávateľ nedal súhlas na zverejnenie
59/Z/2009 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Poskytovanie služieb v súvislosti s projektami v zdravotníctve vhodnými k realizácii formou PPP projektov   170 118,83 MZ SR MZ SR 20.8.2008   čiastka 5 125 000,00 SKK prepočítaná na €
30/Z/2008 RENSTAV, spol. s r. o. Sanácia poruchy stavby a súvisiace stavebné úpravy   95 263,71 MZ SR MZ SR 28.8.2008   čiastka 2 822 043,65 SKK prepočítaná na €
dodatok 1      dodatok 2
20/Z/2007 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Dodávka a odber spravodajského servisu pre potreby MZ SR   690,43 MZ SR MZ SR 31.5.2007   čiastka 20 800,00 SKK prepočítaná na €
25/Z/2006 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Dodávka a odber spravodajského servisu pre potreby MZ SR   8 285,20 MZ SR MZ SR 31.5.2006   zmluvná cena 20 800,00 SKK/mes
57/Z/2006 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Slovenská monitorovacia agentúra, a.s., Verejný informačný servis, a.s. Poskytovanie súboru informácií - denný tematický monitoring tlače, spravodajských relácií rozhlasových a televíznych staníc     MZ SR MZ SR 13.12.2006   zmluvná cena 25 000,00 SKK/mes (829,84 €)
35/Z/2008 SK-media, spol. s r.o. Poskytovanie reklamných a propagačných služieb a príprava komunikačnej stratégie na obdobie posledného štvrťroku 2008   66 221,87 MZ SR MZ SR 30.10.2008   čiastka 1 995 000,00 SKK prepočítaná na €
04/Z/2006 Slovakia Online, s.r.o. Poskytovanie a spracúvanie informácií, týkajúcich sa rezortu zdravotníctva v periodickej tlači a elektronických médiách   3 983,27 MZ SR MZ SR 15.1.2006   zmluvná cena 10 000,00 SKK/hod (331,94 €)
36/Z/2006 Slovenská ratingová agentúra, a.s. Projekt štátnej pomoci pre transformujúce sa zdravotnícke zariadenia na štátne akciové spoločnosti v zmysle osobitného zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   33 160,72 MZ SR MZ SR 17.5.2006   čiastka 999 000,00 SKK prepočítaná na €
55/Z/2009 Sofos, s.r.o. Kúpna zmluva - servery, rack, diskové pole, blade enclosure (šasi) a tape library   128 571,01 MZ SR MZ SR 28.8.2009    
dodatok 1
65/Z/2009 Sofos, s.r.o. Kúpna zmluva - nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre MZ SR - počítačové zostavy, notebooky a tlačiarne   59 311,24 MZ SR MZ SR 4.12.2009    
64/Z/2009 SOITRON, a.s. Kúpna zmluva - sieťové prvky Cisco, firewall   29 750,00 MZ SR MZ SR 30.9.2009    
75/Z/2009 SOITRON, a.s. Kúpna zmluva - dodávka SW a HW vybavenia pre vývojové a testovacie prostredie eHealth   1 063 000,00 MZ SR MZ SR 23.12.2009    
18/Z/2008 SOYAMEDIA.COM, s.r.o. Spracovanie webovej stránky a vypracovanie grafického manuálu loga Operačného programu Zdravotníctvo   4 813,12 MZ SR MZ SR 6.2.2008   čiastka 145 000,00 SKK prepočítaná na €
21/Z/2006 Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku - Health Policy Institute Vypracovanie štúdie - podklad pre vypracovanie Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti   28 214,83 MZ SR MZ SR 5.5.2006   čiastka 850 000,00 SKK prepočítaná na €
49/Z/2008 ŠEVT, a.s. Zhotovenie a distribúcia tlačovín pre Operačný program Zdravotníctvo a Operačný program Vzdelávanie, opatrenie 2.2     MZ SR MZ SR 4.11.2008    
dodatok 2
05/Z/2009 ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. Čiastková kúpna zmluva - osobné motorové vozidlo Škoda Superb   36 053,25 MZ SR MZ SR 17.2.2009   uzavretá na základe Rámcovej dohody MV SR a príkaznej zmluvy medzi MZ SR a MV SR
09/Z/2007 ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. Osobný automobil Škoda Octavia combi 1,9 TDI 77kW   17 802,48 MZ SR MZ SR 18.4.2007   čiastka 536 317,65 SKK prepočítaná na €
22/Z/2008 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Návrh ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch   9 249,82 MZ SR MZ SR 2.6.2008   čiastka 278 660,00 SKK prepočítaná na €
38/Z/2007 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Revízia ochranných pásiem prírodných minerálnych zdrojov v Tornali"   2 897,56 MZ SR MZ SR 11.9.2007   čiastka 87 292,00 SKK prepočítaná na €
02/Z/2009 Šuleková Mária - Agentúra VO Poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní /eHealth/   24 445,63 MZ SR MZ SR 6.2.2009     
35/Z/2007 TERRATEST Žilina, s.r.o. Revízia ochranných pásiem prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov v Martine   5 875,32 MZ SR MZ SR 4.9.2007   čiastka 177 000,00 SKK prepočítaná na €
07/Z/2006 Tlačová agentúra Slovenskej republiky - Slovakia Dodávanie a odoberanie informačného spravodajského a zdravotníckeho servisu pre potreby MZ SR (domáci servis, medzinárodný a ekonomický servis)   3 186,62 MZ SR MZ SR 30.12.2005   čiastka 96 000,00 SKK prepočítaná na €
43/Z/2007 TOSA - František Rapi Interiérové horizontálne žalúzie na okná budovy MZ SR   6 138,88 MZ SR MZ SR 24.9.2007   čiastka 184 940,00 SKK prepočítaná na €
60/Z/2007 Valui, s.r.o. Programový manuál - vypracovanie Programového manuálu, vykonávacieho predpisu, Operačného programu Zdravotníctvo   64 728,14 MZ SR MZ SR 24.10.2007   čiastka 1 950 000,00 SKK prepočítaná na €
08/Z/2007 VAREZ INTERIER, s.r.o. Kancelársky nábytok, čiastková zmluva k RZ   4 328,82 MZ SR MZ SR 20.2.2007   čiastka 130 410,00 SKK prepočítaná na €
32/Z/2007 VAREZ INTERIER, s.r.o. Kancelársky nábytok, čiastková zmluva k RZ   5 910,18 MZ SR MZ SR 27.6.2007   čiastka 178 050,00 SKK prepočítaná na €
62/Z/2007 VAREZ INTERIER, s.r.o. Kancelársky nábytok, čiastková zmluva k RZ   8 529,18 MZ SR MZ SR 5.12.2007   čiastka 256 950,00 SKK prepočítaná na €
15/Z/2006 VAREZ INTERIER, s.r.o. Kancelársky nábytok, čiastková zmluva k RZ   23 148,11 MZ SR MZ SR 10.5.2006   čiastka 697 360,00 SKK prepočítaná na €
24/Z/2006 VAREZ INTERIER, s.r.o. Kancelársky nábytok, čiastková zmluva k RZ   2 364,07 MZ SR MZ SR 8.6.2006   čiastka 71 220,00 SKK prepočítaná na €
54/Z/2006 VAREZ INTERIER, s.r.o. Kancelársky nábytok, čiastková zmluva k RZ   16 807,74 MZ SR MZ SR 29.9.2006   čiastka 506 350,00 SKK prepočítaná na €
dodatok 1
54/Z/2006 VAREZ INTERIER, s.r.o. Kancelársky nábytok, čiastková zmluva k RZ   19 535,62 MZ SR MZ SR 29.9.2006   čiastka 588 530,00 SKK prepočítaná na €
32/Z/2006 Vasiľ Imrich, JUDr., LL.M., advokát Expert na poskytovanie právnych služieb a poradenstva v súvislosti v právnych konaniach všeobecného charakteru     MZ SR MZ SR 7.6.2006    
27/Z/2006 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Matica minimálnych časových vzdialeností medzi základnými územnými jednotkami pozostávajúce z databázového súboru, ktorý obsahuje maticu minimálnych vzdialenosti medzi všetkými základnými územnými jednotkami Slovenskej republiky   8 298,48 MZ SR MZ SR 19.6.2006   čiastka 250 000,00 SKK prepočítaná na €