V zmysle § 35 ods. 24 zákona č. 439/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2013 pribudla rezortu zdravotníctva nová úloha, súvisiaca so zabezpečením telefonickej linky na špecializovanú zdravotnícku inštitúciu, pôsobiacu v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí.

Konkrétne v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia sú prevádzkovatelia hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) a e) citovaného zákona povinní na nimi prevádzkovaných technických zariadeniach určených na prevádzkovanie hazardných hier umiestniť na viditeľnom mieste telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí, ktoré zverejní Ministerstvo financií SR na svojom webovom sídle (t.j. na automatoch umiestniť informačnú nálepku s uvedením telefónneho čísla na bezplatnú anonymnú telefonickú linku, zriadenú v špecializovanom zdravotníckom zariadení).

Bezplatná anonymná Linka pomoci pre problémy s hraním

0800 800 900

Prevádzkový čas: Pondelok – Piatok 9:00 – 17:00 hod.

Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník.

Od 1. februára 2013 bola po dohode Ministerstva zdravotníctva SR s Ministerstvom financií SR v Centre pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej č. 2 v Bratislave zriadená bezplatná anonymná telefonická linka pomoci pre problémy s hraním s celoslovenským pokrytím, za účelom zabezpečenia odbornej pomoci ľuďom, ktorí majú problém s hazardným hraním, pre ich príbuzných a blízkych, ako aj pre ľudí z odbornej verejnosti.

Na čísle 0800 800 900 je v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 vždy k dispozícii jeden vyškolený terapeut, zamestnanec Centra pre liečbu drogových závislostí. Špecializované krízové poradenstvo bolo a je po kvalitatívnej stránke zabezpečené absolvovaním odborného výcviku na to určených terapeutov a ich ďalším odborným vzdelávaním s účasťou na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach.

Základným princípom je telefonická krízová intervencia. Volajúcim je poskytnutý bezpečný priestor na rozobratie problému a emočná podpora. V priebehu volania spravidla prebieha motivačný rozhovor, poskytované sú nevyhnutné informácie, či už o patologickom hráčstve ako chorobe, jeho následkoch, ako aj o možnostiach liečby. Príbuzným a známym sa okrem uvedených informácií poskytujú rady, ako majú korektne postupovať v úsilí motivovať im blízku osobu, kvôli ktorej volajú, k vstupu do odbornej liečby pre závislosť od hazardných hier a súčasne sa im v prípade zistenej spoluzávislosti poskytuje podporná psychoterapia. V prípade záujmu sú volajúcim poskytnuté kontakty na najbližšie špecializované pracoviská, na ktoré sa môžu obrátiť.

  Informácia o činnosti celoslovenskej linky pomoci pre problémy s hraním

Od spustenia telefonickej linky v Centre pre liečbu drogových závislostí bolo k 30. septembru 2015 realizovaných 3 270 prijatých hovorov počas pracovnej doby, mimo pracovnú dobu bolo zaznamenaných 5 784 hovorov a 1 498 odkazov v hlasovej schránke. Trvanie jedného hovoru sa pohybuje v priemere od 10 do 30 minút, výnimkou nie sú ani dlhšie hovory. Mimo priamy kontakt s volajúcim terapeuti počúvajú odkazy zo záznamníka a administratívne spracovávajú údaje, súvisiace s činnosťou tejto telefonickej linky.

Od spustenia telefonickej linky stúpol počet pacientov, vyhľadávajúcich pomoc pre problémy s hazardným hraním o viac ako jednu tretinu.

Pracovníci Centra pre liečbu drogových závislostí informujú verejnosť o činnosti telefonickej linky prostredníctvom médií, ako aj každoročne na tlačových konferenciách.