Tlačiť Späť

Domov » Mediálne informácie » Informatizácia a ezdravie

Program implementácie ezdravia

Poslaním zdravotníctva je významne prispievať k zvyšovaniu kvality života občanov prostredníctvom znižovania úmrtnosti, chorobnosti, trvalých a dočasných následkov chorôb a úrazov; poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pôsobením verejného zdravotníctva, podporou individuálnej a komunitnej starostlivosti o zdravie.

Poslaním elektronického zdravotníctva (ezdravie) je podpora poslania zdravotníctva prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Víziou ezdravia je poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov.

Program implementácie ezdravia je stratégiou elektronizácie služieb v slovenskom zdravotníctve a realizuje sa viacerými projektmi. V súčasnosti realizované projekty:

Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva (ESZ, známy aj ako eSO1) financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti – OPIS.

V rámci projektu ESZ je realizované:

  • vytvorenie Národného portálu zdravia a jeho naplnenie základným informačným obsahom,

  • vytvorenie a spustenie do skúšobnej prevádzky aplikácií: Elektronická zdravotná knižka občana, ePreskripcia / eMedikácia, eAlokácie,

  • vytvorenie predpokladov pre integráciu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) s národným ezdravie riešením, overenie integrácie s IS PZS v skúšobnej prevádzke.

Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (ESZ-RFaRS) financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti – OPIS.

Základnými cieľmi projektu sú:

  • konsolidácia údajov liekovej a znalostnej databázy,

  • umožnenie správy a aktualizácie údajov liekovej a znalostnej databázy,

  • rozšírenie bezpečnostných mechanizmov pre ochranu osobných údajov osobitnej kategórie rozšírenej funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva,

  • nové funkcionality elektronických služieb zdravotníctva.

Podrobné informácie o ezdraví nájdete na stránke: www.ezdravotnictvo.sk

Úrad vlády SR Riadiaci orgán OPIS
Riadiaci
orgán OPIS

Ministerstvo financií SR - Sprostredkovateľský orgán OPIS
Sprostredkovateľský
orgán OPIS

Ministersatvo zdravotníctva SR
 

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKA ÚNIA

 OPIS
TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ