Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 2600

 1. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 22. júna 2022  Veľkosť: 68 KB
  https://www.mzsr.sk/?Legislativa-VA

 2. Metodika stanovenia počtu príspevkov a výšky sumy príspevkov na podporu zriaďovania všeobecných ambulancií na obdobie august 2022 –júl 2023 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 22. júna 2022  Veľkosť: 68 KB
  https://www.mzsr.sk/?Metodika-VA

 3. Ministerstvo zdravotníctva SR predstavilo v roku 2021 reformu všeobecnej ... Podstránku budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať o ďalšie informácie. ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 28. júna 2022  Veľkosť: 71 KB
  https://www.mzsr.sk/?vseobecna-ambulantna-starostlivost

 4. Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom ... rvdz-vybor-odb-priprava-a-vzdelavanie ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 28. júna 2022  Veľkosť: 69 KB
  https://www.mzsr.sk/?Zoznam-okresov-alokovany-prispevok-VA

 5. V prípade lekára mám zadať číselný kód lekára alebo registračné číslo v komore? ... poisťovní, Národného centra zdravotníckych informácií sú buď nekompletné, nehomogénne, alebo v ...
  Dátum: 22. júna 2022  Veľkosť: 78 KB
  https://www.mzsr.sk/?FAQ-VMS

 6. Informácie o zložkách a emisiách tabakových výrobkov a elektronických cigariet určených na predaj v ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 8. júna 2022  Veľkosť: 69 KB
  https://www.mzsr.sk/?informacie-o-zlozkach-emisiach-tabakovych-vyrobkov-a-elektronickych-cigariet-urcenych-na-predaj-v-sr

Strana 1 z 434 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 140 220 290 360 430 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1500

 1. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 28. júna 2022  Veľkosť: 0 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dalo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh Zoznamu liečiv a liekov a dietetických potravín plne uhrádzaných alebo ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 50 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/dokumenty/lieky/lieky2007/degresivna marza.doc

 3. Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie ... alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby: ... Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná): ...
  Dátum: 27. februára 2013  Veľkosť: 34 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/tlacove_spravy/211_priloha3.doc

 4. Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava, 12.5.2022 ... Čo je ePN Kto môže uznávať ePN Uznanie ePN Spätné uznanie DPN a uznanie DPN do budúcna Storno ePN Kontrolné vyšetrenie a určenie dátumu ...
  Dátum: 12. mája 2022  Veľkosť: 612 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/clanky/ePN-ako-uznavat-DPN-elektronicky.ppt

 5. Aké iné informácie nad rámec poskytnutých informácií potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať ... Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne bránila v ...
  Dátum: 18. októbra 2021  Veľkosť: 64 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/dokumenty/mzsr/Priloha_c_3_okruh_otazok_PTK.docx

 6. SLPAP (Sekcia legislatívy, práva a akcionárskych práv) ... 1. Informácie o žiadateľovi ... 2. Informácie o zosnulom pacientovi ... Informácia pre žiadateľa: ... Informácia o spracúvaní osobných údajov ...
  Dátum: 16. februára 2022  Veľkosť: 234 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/Covid-19/Dokumenty/Ziadost-refundacia-nakladov-prevoz-zosnuleho-pacienta-Covid-19.docx

Strana 1 z 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 120 170 210 > >>