Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“ 1. Akým spôsobom predložiť žiadosť o zapojenie sa do NP?
Ako je uvedené vo Výzve na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu (ďalej aj Výzva) v časti 12. POSTUP PREDKLADANIA ŽIADOSTI OPRÁVNENÉHO UŽÍVATEĽA DO NÁRODNÉHO PROEJKTU  „Užívatelia, ktorí spĺňajú podmienky výzvy, predložia Žiadosť spolu s prílohami nasledovným spôsobom:
 • elektronicky na emailovú adresu react@health.gov.sk 
 • a zároveň doporučene v listinnej podobe (osobne cez podateľňu, prostredníctvom poštovnej služby, kuriérom) alebo
 • prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou) s označením predmetu „NP Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“.

Užívateľ zašle zároveň vyplnený rozpočet vo formáte excel na emailovú adresu:  react@health.gov.sk

 

 1. Na aké obdobie bude so žiadateľom uzavretá zmluva o spolupráci?

Zmluva o spolupráci (ďalej aj Zmluva),  bude uzatvorená na dobu určitú, od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy  do ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, do konca decembra 2023, v súlade platnou a účinnou Zmluvou o NFP a schváleným časovým harmonogramom realizácie projektu. 

 1. Je projekt "Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti" určený len pre novoprijatých zamestnancov, alebo aj pre existujúcich pracovníkov?

V rámci predmetnej  Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu je „Hlavnou aktivitou národného projektu je v zmysle Operačného programu Ľudské zdroje Stabilizácia pracovných miest v zdravotníckom systéme a tvorba nových pracovných miest nevyhnutných na poskytovanie  dlhodobej ambulantnej a pobytovej starostlivosti“.
To znamená, že v rámci  národného  projektu  budú podporené  existujúce aj novovzniknuté pracovné miesta v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných hospicoch.


 1. Je národný projekt "Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti" obmedzený počtom zamestnancov?

Národný projekt Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti nemá určený limit na počet zamestnancov pre jedného užívateľa, t.j. užívateľ môže  podať žiadosť o zapojenie sa do projektu v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu pre všetkých zamestnancov, ktorých zamestnáva. 
Národný projekt je limitovaný celkovou výškou alokovaných finančných prostriedkov so zadefinovaným  maximálnym počtom podporených osôb v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti o zapojenie sa do NP. 


 1. Je možné mzdy sestier zarátať do oprávnených výdavkov a žiadať o refundáciu výšky mzdy, od mesiaca, keď sa schváli Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu?

Oprávnené výdavky vznikajú Užívateľom  po podpise Zmluvy o spolupráci zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy t.j. po dni nasledujúcom po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.


 1. Ako sa vyráta výška paušálnej sadzby?

Na základe Zmluvy budú  Užívateľom poskytnuté finančné prostriedky na mzdové výdavky personálneho zabezpečenia pracovných pozícii uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu v stanovených limitoch, a vo forme paušálnej sadzby na pokrytie ostatných výdavkov, tzv. paušál na ďalšie aktivity súvisiace s aktivitami NP Posilnenie DZS (materiálno technické zabezpečenie ADOS a MOHO). Paušálna sadzba je  vo výške 30% z oprávnených mzdových výdavkov vynaložených na projekt.

 1. Čo môže byť súčasťou oprávnených výdavkov v rámci paušálnej sadzby?

Výdavky musia súvisieť s realizáciou projektu alebo musia byť nevyhnutné pre realizáciu projektu. Príklady oprávnených výdavkov v rámci paušálnej sadzby sú uvedené v časti 6.2 Paušálna sadzba na pokrytie ostatných nákladov Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu.


 1. Ktoré výdavky sa budú považovať za neoprávnené?

V rámci realizácie projektu je povinnosť zapojených subjektov dodržiavať pravidlo neprekrývania sa výdavkov. Za neoprávnené sa budú považovať výdavky v prípade identifikácie prekrývania sa pracovného času zamestnanca žiadateľa pracujúceho na dvoch alebo viacerých projektoch (vrátane prípadu jedného projektu s viacerými pozíciami v rámci toho istého projektu alebo v prípade viacerých zmluvných vzťahov pre výkon práce pre projekt a mimo projektov) spolufinancovaných z prostriedkov EŠIF, resp. z iných programov EÚ alebo vnútroštátnych programov, resp. pri zistení vykonávania činnosti nefinancovanej z prostriedkov EŠIF.

 

 1. Je možné súčasné zapojenie sa do výzvy "Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti" a inej výzvy štátnej pomoci?

Poskytnutie finančných prostriedkov v národnom projekte Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti upravuje Schéma štátnej pomoci na podporu posilnenie dlhodobej zdravotnej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ – 1/2022 v článku M. Kumulácia pomoci nasledovne:

 1. Pomoc poskytnutá na základe tejto schémy sa môže kumulovať s inou štátnou pomocou, ak sa jednotlivé opatrenia pomoci týkajú rozdielnych identifikovateľných oprávnených výdavkov.

 2. Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy sa nekumuluje so žiadnou inou štátnou pomocou alebo pomocou de minimis v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými výdavkami, ak by takáto kumulácia mala za následok prekročenie maximálnej výšky pomoci podľa článku J. schémy.

 3. Kumulácia pomoci je vždy viazaná na konkrétnu službu všeobecného hospodárskeho záujmu. 

 

 1. Bude možné naďalej vykazovať výkony, ktoré realizujú zamestnanci v ADOS/MOHO zdravotnej poisťovni?

Vykazovanie zdravotných výkonov voči zdravotným  poisťovniam sa nemení z dôvodu zapojenia sa oprávneného subjektu do národného projektu.

 

 1. Akým spôsobom je možné kontaktovať zástupcov národného projektu „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“?

Otázky týkajúce sa projektu môžete posielať na emailovú adresu:  react@health.gov.sk

 

 1. Naša spoločnosť má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, ktorá hradí časť nákladov. Je možné uplatniť v tomto prípade financovanie mzdových nákladov prostredníctvom výzvy Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti? Avšak nie je nám jasné či sa v takomto prípade jedná o duplicitu financovania alebo nie.

Definovanie neoprávnených mzdových výdavkov riadiacim orgánom je nasledovné: „Pracovné úväzky osôb pracujúcich na projekte sa nesmú prekrývať, nie je prípustné, aby bol zamestnanec platený za rovnakú činnosť vykonávanú v tom istom čase, resp. za rovnaké výstupy viackrát. Za neoprávnené sa budú považovať výdavky v prípade identifikácie prekrývania sa pracovného času osoby pracujúcej na dvoch alebo viacerých projektoch (vrátane prípadu jedného projektu s viacerými pozíciami v rámci toho istého projektu alebo v prípade viacerých zmluvných vzťahov pre výkon práce pre projekt a mimo projektov) spolufinancovaných z prostriedkov EŠIF, resp. z iných programov EÚ alebo vnútroštátnych programov, resp. pri zistení vykonávania činnosti nefinancovanej z prostriedkov EŠIF. Výdavky, ktoré sa vzťahujú na tieto pracovné výkazy budú vylúčené z financovania dotknutého projektu/projektov na úrovni príslušného dňa, pričom nie je podstatné, na základe akého zmluvného vzťahu osoba pracovala. Pri zistení prekrývania sa výdavkov v projekte je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o NFP“.

V prípade, ak bude časť mzdy napr. 2/3 užívateľovi ADOS, MOHO uhradená zo zdrojov projektu a prijímateľ si bude nárokovať preplatiť mzdu len za tieto 2/3 a napr. 1/3 uhradená z iných zdrojov napr. z verejného poistenia, nejde o prekrývanie.