Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 66, 921 63 Piešťany

Identifikačné údaje organizácie: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Winterova 66
921 63 Piešťany
IČO: 36084221
   
Identifikácia majetku:

budova v Piešťanoch na Nálepkovej ul. č. 12 súp. č. 1830, zapísaná na LV č. 5869 v k. ú. Piešťany, postavená na  p. č. 7709, zastavaná plocha o výmere 326 m2

   
Zoznam majetku:

miestnosť č. 310 (sklad)  - priestor  o výmere 2 m2
miestnosť č. 311 (ambulancia) -  priestor  o výmere 10 m2
miestnosť č. 312 (ambulancia)  - priestor  o výmere 8,2 m2,
miestnosť č. 315 (čakáreň) – priestor o výmere 6,6 m2,
miestnosť č. 322 (denná miestnosť) – priestor o výmere 8,1 m2,
spolu o výmere 35 m2

- nachádzajúci sa na 3. poschodí v objekte budovy zubného strediska – Tovaryho vila, Nálepková 12, Piešťany.

Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom: Uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov

Minimálna požadovaná cena za nájom je 70,00 €/ m2/ rok.  K ročnému nájmu sa platí zálohovo za dodávku energií a služieb, a to:

  • elektrická  energia
  • dodávka vody a stočné 
  • dodávka tepla

Váš návrh za m2 € /rok zašlite v zalepenej obálke na adresu:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Jan Zápařka
Winterova 66
Piešťany
921 63

Na obálku napíšte heslo: „NEOTVÁRAŤ – Budova zubného strediska - nebytové priestory“

Nemocnica A. Wintera n. o. si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

Lehota na predloženie ponúk záujemcov: do 09.07.2021
Termín verejného otvárania obálok s ponukami: 16.07.2021 o 11:00 hod

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku priestorov na čísle 0902 119 607 alebo 033 7955 301.

 

   S pozdravom

MUDr. Štefan Kóňa
riaditeľ