PLÁN SPOLUPRÁCE MEDZI MINISTERSTVOM ZDRAVOTNÍCTVA BULHARSKEJ REPUBLIKY A MINISTERSTVOM ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2006-2008

Ministerstvo zdravotníctva Bulharskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) na základe článku 5 Dohody medzi vládou Bulharskej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísanej 11. marca 1994 v Bratislave, dohodli tento plán spolupráce na roky 2006-2008:


Článok 1
Zmluvné strany si budú na požiadanie vymieňať informácie týkajúce sa zdravotného stavu obyvateľstva a výskumu v tejto oblasti a zákony a nariadenia, súvisiace s aktivitami v rezorte zdravotníctva.Článok 2
Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o mimoriadne nebezpečných priemyselných haváriách, ku ktorým došlo v ich krajinách, ako aj o výskyte závažných infekčných ochorení a iných mimoriadnych epidemiologických situáciách.
Článok 3
Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o medzinárodných vedeckých podujatiach organizovaných v ich krajinách.
Článok 4
Zmluvné strany sa dohodli na výmene skúseností v nasledujúcich oblastiach:

1. zdravotná politika
2. financovanie zdravotnej starostlivosti
3. hygienická kontrola bezpečnosti potravín, tovarov a environmentálnych faktorov
4. epidemiologická surveillance infekčných a parazitárnych ochorení
5. lieková politika
6. podpora zdravia a prevencia ochorení
7. školenie personálu poskytujúceho zdravotnú starostlivosť
8. prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne vody
9. európska integrácia
10. prevencia, terapia a rehabilitácia užívateľov drog
11. kontrola medicínskych produktov obsahujúcich drogové substancie používané na medicínske účely.
Článok 5
Zmluvné strany budú spolupracovať pri tvorbe a plnení národných a miestnych akčných programov a úloh v oblasti životného prostredia a zdravia, súvisiacich so zdravotnými problémami vyplývajúcimi z kvality životného prostredia a budú realizovať vzájomne odsúhlasené opatrenia na ich odstránenie. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať, ak sa vyskytnú ekologické situácie, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.
Článok 6
Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení vzájomnej spolupráce v oblasti štátnej hygienickej kontroly a kontroly tovarov dôležitých pre zdravie obyvateľstva (potraviny, kozmetické výrobky, výrobky pre bežné použitie a pod.).
Článok 7
Zmluvné strany si budú pomáhať pri rozvoji spolupráce medzi zdravotníckymi inštitúciami oboch krajín a podporovať priamu spoluprácu medzi nimi za predpokladu, že obe strany prejavia o ňu záujem.
Článok 8
Podľa článku 4 písmeno c) Dohody medzi vládou Bulharskej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva bude liečenie pacientov uskutočnené po predchádzajúcom zvážení možnosti ich prijatia a na náklady vysielajúcej strany.
K žiadosti o prijatie na liečenie bude priložená potrebná dokumentácia o zdravotnom stave pacienta v ruskom, anglickom alebo nemeckom jazyku.
Každá zo zmluvných strán bude môcť vyslať svojich pacientov až po obdržaní súhlasu prijímajúcej strany, ktorá určí dátum prijatia. Vysielajúca strana musí potvrdiť termín a spôsob príchodu najneskôr 10 dní pred príchodom pacienta.Článok 9
Zmluvné strany budú vytvárať podmienky pre krátkodobé odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov druhej strany po dobu najviac 30 dní ročne. Zmluvné strany súhlasia s tým, že výmeny odborníkov sa budú organizovať recipročne za týchto finančných podmienok:
1. Vysielajúca strana bude hradiť cestovné odborníkov do hlavného mesta prijímajúcej strany a späť.
2. Prijímajúca strana bude hradiť ubytovanie a vnútroštátnu dopravu súvisiacu s pracovným programom a denné diéty.
3. Výška peňažných prostriedkov na úhradu ubytovania a stravovania bude vždy poskytnutá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej zmluvnej strany.
4. Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o plánovanom dátume návštevy, o počte odborníkov, ich pracovnom zaradení, jazykových schopnostiach a témach rokovaní najneskôr dva mesiace pred plánovanou návštevou.
Článok 10
Finančné podmienky účasti pozývaných špecialistov na vedeckých podujatiach budú uvedené v pozvánkach.
Článok 11
Výmena materiálov a dokumentov podľa článku 1 tohto plánu sa bude uskutočňovať bezplatne.
Článok 12
Za účelom hodnotenia rozvoja spolupráce a jej výsledkov sa budú zástupcovia zmluvných strán stretávať na pravidelných pracovných rokovaniach, ktoré sa budú konať striedavo v oboch zmluvných stranách.
Článok 13
Plán spolupráce nadobudne platnosť dňom podpisu a jeho platnosť skončí 31. decembra 2008.

Dané v Bratislave 27. apríla 2006 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v bulharskom, slovenskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rôznych výkladov bude rozhodujúce anglické znenie.