Vzor – nevpisovať do vzoru (podľa vzoru vypracovať vlastný delimitačný protokol).

DELIMITAČNÝ PROTOKOL


o odovzdaní a prevzatí kompetencií, majetku, záväzkov, pohľadávok a rozpočtu v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pô-sobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v spojení so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov a zákonom č. 303/1995 Z.z. o rozpočto-vých pravidlách.

Odovzdávajúci :

Názov :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
IČO :

Zriaďovateľ (do 31.12.2002) :

Názov :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
IČO :

Preberajúci :

Názov :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
IČO :


Čl. I.
Predmet delimitácie

1. uviesť identifikáciu delimitovanej organizácie bez právnej subjektivity (názov a sídlo).
2. Činnosť delimitovanej organizácie v rozsahu vymedzenom v zriaďovacej listine


Čl. II.
Obsah delimitácie


1. Rozpočet – štátny rozpočet na rok 2003 schválený zákonom Národnej rady SR č......... o štátnom rozpočte na rok 2003 v rozsahu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 podľa rozpisového listu.

Príloha č. 1 c) Rozpis záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2003
Príloha č. 1 d) Zoznam investičných akcií (celkový rozpočtový náklad, preinvestované ku dňu delimitácie, rozpočet na rok 2003)

2. Majetok štátu v správe organizácie ku dňu delimitácie :

a) hmotný investičný majetok v celkovej hodnote...............................Sk1
b) nehmotný investičný majetok v celkovej hodnote...............................Sk2
c) finančné investície v celkovej hodnote...............................Sk3
d) drobný hmotný investičný majetok v celkovej hodnote...............................Sk4
e) DHM a DNM evidovaný v operatívnej evidencii...............................Sk5

3. Obežné prostriedky organizácie ku dňu delimitácie

a) zásoby v celkovej hodnote
   príloha č. 3a)
...............................Sk6
b) finančné aktíva v celkovej hodnote
   príloha č. 3b)
...............................Sk

4. Pohľadávky delimitovanej organizácie

k 1. januáru 2003 v celkovej hodnote
   príloha č. 3c)
...............................Sk

5. Záväzky delimitovanej organizácie

k 1. januáru 2003 v celkovej hodnote...............................Sk

a) súpis záväzkov, ktoré v zmysle zákona 446/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov prechádzajú do vlastníctva BBSK 7

príloha č. 4a)

b) informatívny súpis záväzkov, ktoré v zmysle zákona 446/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov neprechádzajú do vlastníctva BBSK

príloha č. 4b)

6. Zostatok fondov

a) fond investičného majetku v celkovej hodnote..............................Sk
b) fond obežného majetku v celkovej hodnote..............................Sk
c) sociálny fond v celkovej hodnote
   príloha č. 5a)
..............................Sk
d) rezervný fond v celkovej hodnote
   príloha č. 5b)
..............................Sk
e) fond reprodukcie v celkovej hodnote
   príloha č. 5c)
..............................Sk

7. Zamestnanci

a) plánovaný počet funkčných miest zamestnancov, ktorí prechádzajú ku dňu delimitácie 01.01.2003 na preberajúcu organizácie, z toho v delení na počet zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov

príloha č. 6a)

b) menovitý zoznam zamestnancov vrátane prehľadu mzdových náležitostí delimitovaných zamestnancov

príloha č. 6b)


Čl. III.
Ostatné náležitosti

1. Súpis rozpracovanej agendy so špecifikáciou problému

2. Zoznam dohôd o verejnom obstarávaní

3. Iné majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam (napr. nájom, výpožička, reštitúcia, atď.)

4. Dodávateľské – odberateľské zmluvy, ktoré sú otvorené ku dňu delimitácie (§5 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z. a § 13b zákona č. 138/1991 Zb.)

Vzťahy nedoriešené týmto delimitačným protokolom súvisiace s činnosťou delimitovanej organizácie budú riešené písomným dodatkom.


Čl. IV.

Delimitačný protokol sa vyhotovuje v štyroch origináloch. Neoddeliteľnou súčasťou delimi-tačného protokolu sú prílohy:

č. 1a) Súvaha.
č. 1b) Výkaz ziskov a strát
č. 1c) Rozpis záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2003
č. 1d) Zoznam investičných akcií (celkový rozpočtový náklad, preinvestované ku dňu delimitácie, rozpočet na rok 2003)
č. 2a) Inventarizácia hmotného investičného majetku bez nehnuteľností
č. 2b) Inventarizácia nehmotného investičného majetku
č. 2c) Inventarizácia finančných investícií
č. 2d) Inventarizácia drobného hmotného investičného majetku
č. 3a) Inventarizácia zásob
č. 3b) Finančné aktíva, zostatky na bankových účtoch a v pokladnici
č. 3c) Zoznam pohľadávok (inventarizácia)
č. 4a) Súpis záväzkov, ktoré v zmysle zákona 446/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov prechádzajú do vlastníctva BBSK
č. 4b) Informatívny súpis záväzkov, ktoré v zmysle zákona 446/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov neprechádzajú do vlastníctva BBSK
č. 5a) Inventarizácia sociálneho fondu
č. 5b) Inventarizácia rezervného fondu
č. 5c) Inventarizácia fondu reprodukcie
č. 6a) Plánovaný počet funkčných miest zamestnancov, ktorí prechádzajú ku dňu delimitácie 01.01.2003 na preberajúcu organizácie
č. 6b) Menovitý zoznam zamestnancov vrátane prehľadu mzdových náležitostí
Iné v prípade požiadavky VÚC resp. obce.

Odovzdávajúci :Zriaďovateľ do 31.12.2002Preberajúci :


V ............................... V ............................... V ...............................dňa ............................dňa ............................dňa ............................

1) menovitý zoznam podľa účtovného stavu vo vecnom a finančnom vyjadrení na základe inventarizácie – účtovný stav musí byť v súlade s fyzickým stavom. Zoznam predložte v jednom vyhotovení, ktoré nebude súčas-ťou delimitačného protokolu (zoznam č. 2a bez nehnuteľností).
Menovitý zoznam nehnuteľností vrátane LV, nie staršie ako 3 mesiace presné označenie podľa katastrál-neho zákona (pozemky s uvedením parcelného čísla, druhu a výmeru, stavby so súpisným číslom a par-celným číslom pozemku na ktorom sú situované ako mu bolo pridelené súpisné číslo, stavby bez súpisného čísla v súlade s ust.§ 6 zákona číslo 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov) tvorí súčasť samostatného delimitačného protokolu o prevzatí nehnuteľného majetku
2) menovitý zoznam podľa účtovného stavu vo vecnom a finančnom vyjadrení ne základe inventarizácie – účtovný stav musí byť v súlade s fyzickým stavom. Zoznam podložte v jednom vyhotovení, ktoré nebude súčasťou delimitačného protokolu (zoznam č. 2b)
3) menovitý zoznam podľa účtovného stavu vo vecnom a finančnom vyjadrení ne základe inventarizácie – účtovný stav musí byť v súlade s fyzickým stavom. Zoznam predložte v jednom vyhotovení, ktoré nebude súčasťou delimitačného protokolu (zoznam č. 2c).
4) menovitý zoznam podľa účtovného stavu vo vecnom a finančnom vyjadrení na základe inventarizácie – účtovný stav musí byť v súlade s fyzickým stavom. Zoznam predložte v jednom vyhotovení, ktoré nebude súčasťou delimitačného protokolu – viď priložené usmernenie (zoznam č. 2d)
5) (ktorá nie je na účte 028) predložte len sumár v tabuľke : „Prehľad majetku a záväzkov“ nie je potreb-ný inventarizačný súpis) – viď priloženú tabuľku.
6) menovitý zoznam podľa účtovného stavu vo vecnom a finančnom vyjadrení na základe inventarizácie – účtovný stav musí byť v súlade s fyzickým stavom. Zoznam predložte v jednom vyhotovení, ktoré nebude súčas-ťou delimitačného protokolu (zoznam č. 3a)
7) príloha č. 4a bude obsahovať všetky záväzky (prechádzajúce na BBSK), ktoré sa vykazujú v súvahe – nielen záväzky z obchodného styku

 

 

Stiahnuť súbor(PDF, 16 KB)
Stiahnuť súbor(DOC, 45 KB)