M A T R A

Sociálny prechodný program pre strednú a východnú Európu (MATRA) bol vytvorený holandským ministerstvom zahraničných vecí za účelom pomoci transformácie bývalých totalitných štátov na štáty pluralitné, demokratické a právne. V priebehu niekoľkých minulých rokov pomáhalo Holandské kráľovstvo Slovenskej republike v procese začleňovania sa do európskych inštitúcií formou nasledovných nástrojov pomoci:

- Program Capacity Building – PCB určený na spĺňanie ekonomických kritérií
- Program krátkodobých odborných misií „MATRA –NMCP/PUA“
- Program vzdelávacích programov v Holandsku „MATRA-CROSS/ADEPT“

Od 1. januára 2005 však bol program vzdelávania ADEPT aj program MATRA modifikovaný. Namiesto programu ADEPT bude v rámci vzdelávania a školiacich tréningov uvedený program Matra Training for European Cooperation (MTEC) a v rámci programu MATRA modifikácia Matra-flex pre nové členské krajiny Európske únie, zameraný na transfer a výmenu skúsenosti medzi štátnymi úradníkmi.


MTEC

V súvislosti so vstupom 10 krajín do EU 1.5. 2004, rozhodlo holandské ministerstvo zahraničných vecí o nasledovných zmenách:

Od 1. januára 2007 nebudú vzdelávacie aktivity prístupné pre štátnych zamestnancov nových členských krajín – tzn., že rok 2006 je posledným rokom, v ktorom sa môžu záujemcovia z týchto štátov uchádzať o účasť na tréningových kurzoch alebo začať akademický program v rámci MTEC.

V prípade pristupujúcich a kandidátskych krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Turecko) bude program pokračovať až do ich vstupu do EÚ, pričom vzájomné vzťahy a v rámci nich aj tréningové aktivity sa zintenzívnia.

Východní a južní susedia rozšírenej Európskej únie (Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Maroko a Jordánsko) budú oprávnení pre bilaterálnu spluprácu a v niektorých prípadoch aj pre MTEC. Na všetkých tréningových kurzoch MTEC bude môcť participovať potenciálna kandidátska krajina – Srbsko a Čierna hora.

MTEC Akademické programy

Cieľom akademických programov je školiť čerstvých absolventov univerzít a mladých zamestnancov verejnej správy v oblastiach dôležitých pre dobré riadenie a tvorbu dlhotrvajúcich sietí vzájomných vzťahov medzi účastníkmi týchto programov.

Každý program pozostáva z troch komponentov:

- akademický kurz vedúci k titulu Master v oblasti úvisiacej s dobrým riadením
- sociálny program, zameraný na spoznávanie Holandska a budovanie dlhotrvajúcich sietí vzájomných vzťahov medzi účastníkmi kurzov
- osobný rozvojový program zameraný na rozvoj odborných znalostí.

Programy v roku 2006

Názov programu

Termín konania

Miesto konania

Záverečný termín na podávanie prihlášok

Maximálny počet účastníkov

MTEC Public Health

Akademický rok 2006/2007

Maastricht

1. júl 2006

40
(zo všetkých krajín)

MTEC European Studies

Akademický rok 2006/2007

Maastricht

15. jún 2006

40
(zo všetkých krajín)

MTEC Public Administration

Akademický rok 2006/2007 a 2007/2008

University of Twente

1. júl 2006

Zatiaľ neuvedený

Bližšie informácie o jednotlivých akademických programoch možno nájsť v nasledovnych brožúrkach:

Brožúrka agentúry CROSS o akademickom programe MTEC Public Health

Brožúrka agentúry CROSS o akademickom programe MTEC European Studies

Brožúrka agentúry CROSS o akademickom programe MTEC Public Administration

Programy sú otvorené pre záujemcov z nasledujúcich krajín: Bulharsko, Bielorusko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Estónsko, Maďarsko, Jordánsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maroko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Čierna hora, Slovensko, Slovinsko, Turecko a Ukrajina.

Účastníci

Oprávnenými žiadateľmi o účasť na akademických programov sú osoby mladšie ako 35 rokov, ktoré sú štátnymi zamestnancami (príp. zamestanancami štátnych agentúr a organizácií) alebo čerstvými absolventami univerzít s vynikajúcimi štúdijnými výsledkami. Všetci účastníci musia mať výbormú znalosť anglického jazyka. Súčasťou prijímacieho procesu môže byť aj jazykový test na holandskej ambasáde. Maximálny počet účastníkov môže byť pre každý rok rôzny. Základné podmienky, práva a povinnosti účasti na programoch MTEC nájdete tu.

Náklady

Holandská vláda bude hradiť všetky priame náklady ako školné a účasť v sociálnom programe a osobnom vývojovom programe. Okrem toho študenti získajú štúdijný grant na úhradu všetkých nákladov súvisiacich so štúdijným programom, životom v Holandsku a cestovaním do/z Holandska (náklady na ubytovanie, štúdijné materiály, letenky, víza a pod.)

Prihlášky

Záujemcovia o akademické programy MTEC sa môžu uchádzať prostredníctvom webovej stránky
http://www.cross-agency.nl/index.php?la=en&page=4
a následne poslať svoju vytlačenú a vyplnenú prihlášku na holandskú ambasádu, na adresu:

Steef B. van den Berg
Zastupiteľstvo Holandského kráľovstva
Fraňa Kráľa 5
811 02 Bratislava

Prihlášky pre akademické programy: Verejná správa, Európske štúdiá a Verejné zdravotníctvo zatiaľ nie sú dostupné.

Pozn.: Uchádzači, ktorí sa uchádzajú o účasť na tomto programe MATRA musia prejsť regulérnym prijímacím pohovorom univerzity. Účastníkom, ktorí už boli prijatí na univerzitu, stačí uchádzať sa o účasť na programoch cez vyššie uvedenú webovú stránku cross-agency.

MTEC Tréningové kurzy

Cieľom tréningových kurzov je trénovať zamestnancov verejnej správy v oblastich týkajúcich sa rozširovania EÚ alebo v prípade nových členských krajín, ako sa stať plne integrovaným členom v politickom rámci Európskej únie. Ďalším dôležitým cieľom kurzov je tvorba sietí spájaním ľudí z rôznych krajín v Holandsku.

Každý kurz pozostáva z troch častí:

- teoretická časť založená na (európskej) legislatíve;
- praktická časť zameraná na rozvoj zručností ako manažment projektového cyklu, SW analýza, príprava politických dokumentov, techniky prezentácie a pod.);
- exkurzie.

Kurzy v roku 2006

V roku 2006 budú organizované nasledovné treningové kurzy:

Communicable Diseases
The Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH)
11th – 26th of March, 2006

How to operate in Brussels
The Netherlands Institute of International Relations, Clingendael
18th – 30th of June 2006
19th – 30th of November 2006

Structural Funds
ECORYS
28th of May – 16th of June 2006
29th of October – 17th of November 2006

Communicating with the Public
Academy of Government Information and Communication, RVD
8th – 28th of October 2006

Food Safety
International Agricultural centre, IAC
8th – 28th of October 2006

Social Affairs / Employment
The Netherlands Institute of International Relations, Clingendael
Dátum zatiaľ nie je stanovený

Water management
Miesto a dátum zatiaľ nie sú stanovené

Justice theme
Miesto a dátum zatiaľ nie sú stanovené

Aktuálne kurzy

Názov tréningu

Termín konania

Miesto konania

Záverečný termín na podávanie prihlášok

Maximálny počet účastníkov

How to operate in Brussels

20.11.2006 – 1.12.2006

The Hague

6. október 2006

100
(zo všetkých krajín)

Bližšie informácie o jednotlivých akademických programoch možno nájsť v nasledovnych brožúrkach:

Brožúrka agentury CROSS o tréningovom kurze How to operate in Brussels

Účastníci

Oprávenými uchádzačmi o kurzy sú štátni zamestnanci, zamestananci štátnych agentúr alebo organizácií. Vo výnimočných prípadoch sa sa môžu uchádzať aj predstavitelia súkromného alebo tretieho sektora ak ich účasť napomôže prístupovému procesu k EÚ alebo bilaterálnym vzťahom s Holandskom.

Všetci účastníci by mali mať vynikajúcu znalosť angličtiny. Maximálny počet účastníkov kurzu je 50, okrem kurzu How to operate in Brussels, ktorý je vytvorený pre 100 účastníkov. Vzhľadom k tomu, že kurz je interaktívny, účastníci budú rozdelený do menších skupín.

Náklady

Holandská vláda hradí všetky náklady (samotný kurz, štúdijné materiály, cestu do Holandska, víza, poistenie, exkurzie, ubytovanie apod.)

Prihlášky

Uchádzači o kurzy MTEC sa môžu uchádzať o kurzy elektronicky prostredníctvom
http://www.cross-agency.nl/index.php?la=en&page=4.

Originál prihlášky podpísaný žiadateľom a jeho zamestnávateľom s odtlačkom pečiatky zamestnávateľa výlučne poštou na adresu:

Steef B. van den Berg
Zastupiteľstvo Holandského kráľovstva
Fraňa Kráľa 5
811 02 Bratislava

Od uchádzačov, ktorí budú vybratí sa očakáva, že sa na kurze budú riadne zúčastnia. V prípade, že sa uchádzač nedostaví, prípadne zruší svoju účasť príliš neskoro (max. tri týždne pred začiatkom kurzu), má organizátor právo požadovať preplatenie všetkých nákladov od zamestnávateľa uchádzača


Program Matra-flex

Program Matra-flex je nástrojom bilaterálnej holandsko-slovenskej spolupráce po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie po 1. máji 2005. Program bude pokračovať aj v roku 2006.

Zameranie programu:

● Financie
● Zdravotníctvo
● Sociálne veci a zamestnanosť
● Životné prostredie
● Vzdelanie a kultúra
● Zahraničná a bezpečnostná politika
● Spravodlivosť a vnútro
● Kodanské kritéria

Ciele programu:

- Posilniť vzťahy medzi vládnymi inštitúciami Holandského kráľovstva a vládnymi inštitúciami nových členských štátov Európskej únie
- Pomáhať krajinám s implementáciou a posilňovaním acquis communautaire a s harmonizáciou národnej legislatívy s acquis communautaire

Podmienky:

Súlad a relevantnosť projektového návrhu s implementáciou, uplatňovaním a posilňovaním acquis communautaire. Projekt by zároveň mal byť zameraný na výmenu a odovzdávanie skúseností.

Aktivity v rámci programu:

Krátkodobé výmenné študijné cesty, semináre, výmena skúseností medzi štátnymi úradníkmi, dvoj- a viac stranné pracovné skupiny, semináre a konferencie, školenia, analýzy a poradenstvo a kombinácie uvedených aktivít.

Financovanie projektu a časové obmedzenia trvania projektu

Priemerný rozpočet je 100 000 EUR

Dĺžka trvania projektov môže byť od 1 týždňa do 6 mesiacov

Predkladanie žiadostí:

Žiadosti pre oblasť zdravotníctva sa predkladajú výlučne prostredníctvom Projektovej jednotky zahraničnej pomoci Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá predloží návrh projektu Národnému koordinátorovi zahraničnej pomoci. Žiadosti sa predkladajú na vopred stanovenom formulári „Project Outline Matra-flex programme“ v elektronickej forme na adresu linda.winklerova@health.gov.sk do 31.5.2006
Pred týmto dátumom je na uvedenej adrese možné konzultovať pripravované projektové zámery

Linka na Matra-flex: Ms. Elsbeth Akkerman, ipsoline@info.evd.nl

Upozornenie:

Národný koordinátor zahraničnej pomoci neodporučí na ďalšie hodnotenie do Holandského kráľovstva projekty, ktoré nebudú v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, nebudú dostatočne spracované po formálnej alebo obsahovej stránke, prípadne nebudú priložené všetky požadované dokumenty (životopisy uchádzačov o študijné cesty a pod.) Tieto projekty budú vrátené predkladateľovi na prepracovanie.