​Ministerstvo zdravotníctva SR sa tak ako mnoho krajín Európskej únie systematicky snaží riešiť nedostatok lekárov – špecialistov. Jedným z dôležitých krokov je aj skrátenie dĺžky štúdia o jeden rok.
 
Táto zmena nedegraduje úroveň vzdelania lekára a prináša konkrétne riešenia. Odborné štúdium lekárov v niektorých oblastiach sa tak skráti, dôvodom je ich rýchlejší nástup do praxe k pacientovi.
 
Cieľom novely výnosu č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializované študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 01. 2020, je skrátenie dĺžky špecializačného štúdia v povolaní lekár v špecializačných odboroch psychiatria a detská psychiatria z piatich na štyri roky odbornej prípravy. Inovácie boli zrealizované aj v špecializačných odboroch pediatria, infektológia a klinická imunológia a alergiológia z dôvodu efektívnejšieho získavania špecializovanej spôsobilosti lekárov v uvedených špecializačných odboroch.