Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ si z rúk ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej a prezidentky Asociácie na ochranu práv pacienta Márie Lévyovej prevzali dve desiatky lekárov a sestier. Výnimočných zdravotníkov nominovali členovia 48-ich pacientskych organizácií, ktoré sú združené v Asociácii na ochranu práv pacientov SR (AOPP).
 
Zo zoznamu nominovaných následne vybrala víťazov päťčlenná odborná porota.
 
Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ je prestížnym ocenením, ktorým AOPP vyjadruje svoje uznanie lekárom a sestrám za ich prácu a podporu pacientskym organizáciám a pacientom.  „Dnešné ocenenia svedčia o tom, že súčasťou vašej každodennej práce je aj empatia, ústretovosť, úsilie uplatňovať v praxi najnovšie medicínske postupy. Profesia a zároveň poslanie – aj takto sa zvyknú charakterizovať zdravotnícke povolania. Ich predstavitelia sú však vizitkou každého zdravotníckeho zariadenia:  v kontakte s pacientom či   jeho rodinnými príslušníkmi, jednoducho – sú neoddeliteľnou súčasťou zdravotníctva. Ocenenia Asociácie na ochranu práv pacientov vnímam aj ako vyjadrenie uznania za profesionalitu a odbornosť, s ktorou vykonávate svoje povolanie, pričom dobre viem, za každodennou prácou sa skrýva aj množstvo štúdia, prijímanie a spracúvanie nových poznatkov a informácií, ale ocenenie  zahŕňa aj také dôležité atribúty ako obetavosť, oddanosť medicíne a pokoru pred životom,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. 
 
Ocenení v kategórii „Môj lekár“
 
1. doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.
(ocenenie navrhlo OZ Liga zdravia)
- interná ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene v Poliklinike Remedium, s.r.o., v Bardejovských Kúpeľoch
- vytvorila pracovisko pre nefarmakologickú liečbu obezity, v rámci ktorého absolvovali redukčné pobyty pacienti nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia
- zaslúžila sa o zavedenie metódy tranzientnej elastografie ako nebolestivej náhrady biopsie pečene v Bardejovských Kúpeľoch
 
2. doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
(ocenenie navrhlo OZ Diabetikinfo.sk)
- primárka Detského oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n.o. Ľubochňa
- pomáha pacientskym združeniam a organizáciám, ktoré sa venujú ochoreniu diabetes mellitus I. typu
- definovala štandardy pri manažmente DM1 pre detských pacientov a je uznávanou autoritou pri liečbe inzulínovou pumpou, používaní Bolus wizard a kontinuálneho monitoringu glukózy
 
3. doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc., MPH
(ocenenie navrhla Asociácia Marfanovho syndrómu)
- primár na Oddelení klinickej genetiky Novapharm, s.r.o., Železničná nemocnica a poliklinika Bratislava
- je spoluzakladateľom pacientskych platforiem – Asociácie Marfanovho syndrómu, Slovenského hemofilického združenia a Spoločnosti Downovho syndrómu
 
4. Prof. MUDr. Jozef Glasa CSc. PhD
(ocenenie navrhla AOPP)
- prednosta Ústavu zdravotníckej etiky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
- predseda Etickej komisie MZ SR
- v rámci projektu Európskej akadémie pacientov pre terapeutickú inováciu (EUPATI) sa venuje vzdelávaniu pacientov a je tiež odborným garantom projektu Lieky s rozumom
 
5. Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
(ocenenie navrhlo OZ Slovak Crohn Club)
- gastroenterológ v UNB a v Gastroenterologickom centre Ružinov
- ako člen medzinárodného tímu pripravuje tiež medzinárodné odporúčania Európskej organizácie pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu
 
6. MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.
(ocenenie navrhlo Slovenské združenie stomikov SLOVILCO)
- pracoval ako primár IV. Chirurgického oddelenia UN Martin
- člen viacerých odborných lekárskych spoločností a za svoje zásluhy získal od Slovenskej lekárskej spoločnosti bronzovú a striebornú plaketu
- získal tiež cenu za mimoriadny prínos v sociálno-zdravotnej a charitatívnej oblasti za klub stomikov ILCO v Martine a v oblasti lekárstva a vzdelávania.
  
7. MUDr. Marián Rošák, MPH
(ocenenie navrhla Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán)
- pracuje ako vedúci lekár na septickom oddelení FN L. Paustera v Košiciach
- je zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti pre hojenie rán, členom dozornej rady a EWMA (European wound Management Association)
 
8. Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc, FRCP
(ocenenie navrhlo OZ Liga proti reumatizmu na Slovensku)
- vykonával funkciu riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch
- zakladajúci člen a čestný predseda Ligy proti reumatizmu na Slovensku
- počas svojej praxe zaviedol v liečbe reumatických ochorení mnoho nových terapeutických inovácií
- držiteľ významných ocenení – Radu Ľudovíta Štúra a zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti
 
9. MUDr. Darina Slezáková, PhD.
(ocenenie navrhlo OZ Slovenský zväz sclerosis multiplex)
- pracuje ako vedúca lekárka Centra pre liečbu SM na 2. neurologickej klinike Lekárskej fakulty UK a UNB
- venuje sa tiež výskumnej a publikačnej činnosti a výučbe študentov LFUK
 
10. MUDr. Ivan Turčan, PhD. 
(ocenenie navrhlo OZ Viktorky)
- primár Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici
- pod jeho vedením získalo zariadenie členstvo v medzinárodnej organizácií špecializovaných prsníkových centier SenoNetwork
- do klinickej praxe zaviedol techniku biopsie sentinelovej uzliny, onkoplastické postupy v konzervatívnej chirurgii prsníka, špecializuje sa na nové techniky chirurgického riešenia nehmatných nádorov prsníka
 
Ocenení v kategórii „Moja sestra“
 
1. Bc. Zuzana Antolová
(ocenenie navrhlo OZ Diabetikinfo)
- ambulantná a edukačná sestra na detskom oddelení v NEDÚ n.o. v Ľubochni.
- aktívne sa zúčastňuje nielen odborných konferencií, ale aj rekondičných či edukačných pobytov pre rodičov a deti s diabetom I. typu a radí rodičom, ako a do ktorých projektov sa zapájať, aby mali šancu na úspešné zvládnutie ochorenia svojho dieťaťa
 
2. Beata Bachová
(ocenenie navrhlo OZ Šanca pre pečeň)
- zdravotná sestra na II. Internej klinike Slovenskej zdravotníckej univerity – HEGITO v Banskej Bystrici
- špecializuje sa na pacientov s chronickou vírusovou hepatitídou B a C
- jej aktivity smerujú predovšetkým k včasnému záchytu a efektívnej liečbe vírusovej hepatitídy
 
3. Ľubica Figurová
(ocenenie navrhlo OZ Lymfoma Slovensko)
- pracuje na oddelení ambulantnej chemoterapie Národného onkologického ústavu v Bratislave
- za svoju prácu bola v roku 2004 ocenená riaditeľom NOÚ
 
4. Mgr. Roman Flamík
(ocenenie navrhlo OZ Liga proti reumatizmu na Slovensku)
- manažér ADOS 4LIFE s.r.o.
- pričinil sa o dostupnú a kvalitnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov z okolia miest Senice a Myjavy
 
5.   Mgr. Mária Hermanová
(ocenenie navrhlo OZ Malíček)
- pracuje ako vedúca sestra na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka Lekárskej fakulty SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
- členka rady regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
- vo svojej praxi sa snaží nielen svedomito a citlivo pristupovať k malým pacientom, ale aj vytvárať podmienky pre spoluprácu medzi zamestnancami kliniky a rodičmi
 
6.   PhDr. Alena Kellnerová, MPH.
(ocenenie navrhla AOPP)
- vedúca sestra Kliniky úrazovej chirurgie UNLP Košice 
- venuje sa vzdelávaniu, osobnému rozvoju či prednáškovej činnosti na pracovisku, ale aj na regionálnej a celoslovenskej úrovni
 
7.   PhDr. Anna Macková, MPH
(ocenenie navrhla AOPP)
- pracovala ako sestra pri lôžku, neskôr ako krajská sestra Banskobystrického samosprávneho kraja
- členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Občianskeho združenia pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek
 
8.   Mgr. Stanislava Oravcová
(ocenenie navrhlo OZ Slovak Crohn Club)
- vrchná sestra v Gastroenterologickom centre Ružinov
- aktívne spolupracuje s OZ Slovak Crohn Club
 
9.   Mgr. Viera Priesolová 
(ocenenie navrhlo OZ Slovenský zväz SM)
- vrchná sestra na Neurologickej klinike v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku
- vyučuje na Fakulte zdravotníctva predmet Ošetrovateľské techniky
- organizuje semináre pre sestry, zdravotníkov a pacientov, zamerané na problematiku stravovania pacientov, dezinfekcie, upratovania, dodržiavania právnych predpisov, prevozu pacienta na vyšetrenia, nových trendov v liečbe neurologických ochorení
 
10. Bc. Ľubica Procházková
(ocenenie navrhla Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku)
- sestra v Imuno-alergologickej ambulancii a v centre Downovho syndrómu, aj ako zástupkyňa vedúcej sestry Polikliniky SZU v Bratislave
- spolupracovala tiež na viacerých výskumno-vedeckých projektoch a spolupodieľala sa na vzniku viacerých odborných publikácií venovaných deťom
 
Do hlasovania sa zapojila aj verejnosť, v priebehu 2 mesiacov viac ako 5-tisíc ľudí a tí rozhodli, že ocenenie pacientov a širokej verejnosti v kategórii „ Môj Lekár“ si prevzal MUDr. Marián Rošák, MPH a v kategórii „Moja sestra“ PhDr. Alena Kellnerová, MPH.
 
AOPP je prvou pacientskou platformou na Slovensku, ktorá združuje špecifické pacientske organizácie podľa jednotlivých diagnóz. Ochraňuje práva pacientov už takmer dvadsať rokov. Pacientom a ich blízkym poskytuje AOPP zdravotnícke a sociálne poradenstvo. Zároveň informuje verejnosť o právach a povinnostiach pacientov, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP je členom Rady vlády pre neziskové organizácie a Komory mimovládnych organizácii, spolupracuje s MZ SR, orgánmi štátnej správy a samosprávy, organizáciami a vzdelávacími inštitúciami v zdravotníctve. 
 
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská na odovzdávaní cien pre lekárov a sestry
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská na odovzdávaní cien pre lekárov a sestryMinisterka zdravotníctva Andrea Kalavská na odovzdávaní cien pre lekárov a sestry