Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo výzvu: „Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc (kód výzvy: 11I02-21-V11)“ z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 11  v auguste 2023 a do termínu jej uzatvorenia (28.11.2023) ministerstvo prijalo až 334 žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Je to aktuálne najviac prijatých žiadostí zo všetkých vyhlásených a uzatvorených výziev.

Alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu je 53,84 milióna eur a ide o stopercentné financovanie zaobstarania  vo výzve definovaných moderných prístrojov a vybavenia. Navyše, záujemcovia mohli žiadať o podporu aj na viac prístrojov – na každý prístroj však v zmysle podmienok výzvy bolo potrebné zaslať samostatnú žiadosť. 

Ministerstvo zdravotníctva SR chce upozorniť žiadateľov aj verejnosť, že  z dôvodu veľkého počtu žiadostí a vzhľadom na to, že určenie poradia úspešných žiadateľov môže nastať až po vyhodnotení všetkých žiadostí, to bude časovo veľmi  náročný proces. 

Pre jeho skrátenie a optimalizáciu bude preto ministerstvo pri neúplných žiadostiach zasielať žiadateľovi len jednu výzvu na doplnenie informácií či dokumentov/dokumentácie. Ďalším podporným opatrením zo strany ministerstva je neustále a aktívne získavanie ďalších externých odborných hodnotiteľov. 

Napriek uvedenému a napriek maximálnemu úsiliu zo strany ministerstva nie je možné vylúčiť časový sklz pri vyhodnocovaní tejto výzvy – preto prosíme žiadateľov o trpezlivosť a zároveň o neodkladnú súčinnosť.