Vláda SR schválila návrh realizácie nadstavby a stavebných úprav v Detskej fakultnej nemocnici Košice. Financovanie tohto projektu bude realizované z kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu z kapitoly rezortu zdravotníctva a predpokladané náklady na výstavbu budú vo výške takmer 36 miliónov eur.

Súčasné priestory DFN Košice je nevyhnutné modernizovať a rozšíriť. „Našim cieľom je poskytovať modernú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre detských pacientov a sprevádzajúce osoby, zvýšiť kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zároveň vytvárať podmienky, ktoré budú motiváciou pre zdravotnícky personál pôsobiť v našich nemocniciach,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. 

Ministerka upresnila, že „nadstavba umožní rekonštrukciu priestorovo aj kvalitatívne zastaraných budov, do ktorých sa neinvestovalo posledných 40 rokov. Zároveň významne zefektívni klinické a technicko-prevádzkové procesy, rozšíri rozsah a spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre nemocničné zariadenie IV. úrovne, zvýši kvalitu zdravotnej starostlivosti, v neposlednom rade umožní vytvoriť príjemné prostredie pre pacientov ako aj personál. Nemocnica bude energeticky efektívnejšia, zvýši sa bezpečnosť pracovísk ako aj kvalita priestorov pre pacientov a zvýšia sa hygienické štandardy.“

Ministerstvo zdravotníctvo SR už alokovalo finančné prostriedky v prospech DFN Košice na jednotlivé stupne projektovej dokumentácie vo výške 931-tisíc eur, ktoré sú priebežne čerpané. Očakáva sa, že stavebné práce by mali začať v decembri 2025 a ukončenie kolaudačného konania je plánované na jún 2028. 

Detská fakultná nemocnica v súčasnosti disponuje nevyhovujúcimi priestormi pre pacientov, nedostatkom priestranných izieb, aby mohli byť s deťmi hospitalizovaní aj rodičia, oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny je už 20 rokov na 16. poschodí v prenajatých priestoroch Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. 

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková počas júnovej pracovnej cesty do Košíc navštívila aj Detskú fakultnú nemocnicu Košice. Šéfka rezortu zdravotníctva sa osobne stretla a  rokovala aj s primárkou Oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny MUDr. Vandou Chovanovou. Na stretnutí diskutovali o organizovanej zbierke, ale najmä o aktuálnych problémoch, ktoré nemocnicu a neonatologické oddelenie najviac sužujú. Pani primárka informovala, že ich „kampaň“ pokračuje. Vedenie nemocnice a ministerka zdravotníctva vyjadrili ochotu a vôľu komunikovať pri hľadaní riešení na zlepšenie podmienok pre detských pacientov a ich rodičov. Dôkazom toho bola prezentovaná informácia o plánovanej prestavbe a nadstavbe DfN KE. Pani primárka privítala a ocenila prístup a postup ministerky zdravotníctva.