Ministerstvo zdravotníctva si určilo oblasť onkológie ako jednu z priorít, ktorej sa plánuje venovať s cieľom, aby bolo viac uzdravených ľudí a zachránených životov. Šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí si v tejto oblasti stanovil tri základné piliere, ktorými sú: prevencia, liečba a paliatívna starostlivosť.
 
„Túto oblasť vnímam ako jednu zo svojich priorít, nakoľko dlhé roky bola v úzadí a nevenovala sa jej dostatočná pozornosť, aká jej právom prináleží. Onkologickí pacienti sú tí, ktorí nesmú byť v úzadí, ale musíme hľadať možnosti, ako im pomôcť v prinavrátení ich zdravia či záchrane života,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí dnes na konferencii „Onkológia na Slovensku: realita vs. očakávania,“ ktorá sa konala na pôde ministerstva za účasti pacientskych organizácií.
 
Čo máme v pláne?
 
Ministerstvo zdravotníctva plánuje nastaviť systém preventívnych prehliadok s následnou bonifikáciou zo zdravotnej poisťovne. „Chceme, aby pacient bol motivovaný sám, z vlastnej iniciatívy, starať sa o svoje zdravie,“ vysvetlila štátna tajomníčka MZ SR Janka Ježíková.
 
Kvalitná, dostupná liečba je najmä pre onkologických pacientov základom na úspešnú liečbu. „Máme preto v pláne zlepšiť podmienky vstupu preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh. Chceme tiež zadefinovať jasné časové a medicínske pravidlá na schválenie liečby na výnimku,“ povedal minister zdravotníctva M. Krajčí.
 
„Prvý krok sme už urobili, vďaka prijatej legislatíve z našej dielne sme zjednodušili podmienky na vstup novej medicínskej indikácie do systému kategorizácie, čo po novom znamená, že aj pred uplynutím 12 mesiacov je možné rozšíriť indikáciu,“ vysvetlila štátna tajomníčka MZ J. Ježíková.
 
Ministerstvo zdravotníctva bude pri inovatívnych liekoch  podporovať vyhodnocovanie dát v Národnom onkologickom inštitúte. „Register  inovatívnych liekov v daných oblastiach bude slúžiť na zber dát a porovnanie, či sa na Slovensku dosahujú porovnateľné výsledky s výsledkami v registračných klinických štúdiách,“ povedala generálna riaditeľka Sekcie zdravia MZ SR Andrea Škripeková.
 
Ministerstvo zdravotníctva pracuje tiež na krokoch k vytvoreniu agentúry na hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA), ktorá aktuálne začína ako odbor na ministerstve a od roku 2022 ju plánujeme urobiť nezávislou. „Slovenská HTA agentúra bude mať za cieľ dávať do praxe princípy „evidence-based medicine“ (medíciny postavenej na dôkazoch), poskytovať vedecký základ pre efektívne a primerané využívanie limitovaných zdrojov v zdravotníctve, a tak vytvárať podklady pre rozhodovanie kategorizačných komisií,“ vysvetlil minister Marek Krajčí. Okrem hodnotenia aj onkologických liekov má agentúra pre HTA za cieľ byť súčasťou medzinárodných projektov ako je aj skenovanie horizontu v oblasti onkológie.
 
Paliatívna starostlivosť je tiež oblasť, ktorej sa ministerstvo bude intenzívne venovať.  „Považujeme za kľúčové zlepšiť starostlivosť o zraniteľných pacientov,“ povedal štátny tajomník MZ SR  Peter Stachura. „Pripravujeme zákon o dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Z dôvodu komplexnosti sme nadviazali úzku spoluprácu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a urobíme všetko pre to, aby sme pomohli zlepšiť túto dlho zanedbávanú oblasť,“ vysvetlil Peter Stachura
 
„Našim primárnym cieľom je zlepšiť alebo aspoň udržať kvalitu života takýchto ľudí a zabezpečiť, aby mohli zostať čo najdlhšie v ich prirodzenom alebo komunitnom prostredí,“ uzavrela generálna riaditeľka Sekcie zdravia MZ SR Andrea Škripeková.