pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ohľadom možnosti zapojenia sa do projektu zameraného na zmapovanie dodržiavania kvality na CT pracoviskách v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj nariadenia vlády SR č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení.

Požiadavka harmonizácie, preverovania a hodnotenia rádiologických postupov formou systematických nezávislých kontrol rádiologických pracovísk je zakotvená v európskej smernici 159/2009 (European Commission Guidelines on Clinical Audits for Medical Radiological Practices), výraznejšie zdôvodnená v európskej smernici 2013/59/EURATOM, ktorá sa v súčasnosti implementuje do slovenskej legislatívy s platnosťou od 1. 1. 2018.

Ciele projektu
Výpočtová tomografia poskytuje výrazne viac informácií, ako iné zobrazovacie metódy rádiodiagnostiky a predstavuje obrovský prínos pre diagnostiku vnútorných ochorení, monitorovanie nádorových ochorení a detalnejšie splnenie očakávaných kritérií pre stanovenie diagnóz. CT zariadenia sú stále sofistikovanejšie, zároveň však predstavujú najväčší príspevok k ožiareniu populácie z umele vytvorených zdrojov žiarenia. Potreba optimalizácie a harmonizácie vyšetrovacích rádiologických postupov, prísne dodržiavanie technologickej úrovne CT vyšetrení a zrovnateľnosť s overenými rádiologickými štandardami, pri čo najnižšej absorbovanej dávke žiarenia, sú hlavnými cieľmi práce kontrolných skupín. Zaradenie pracoviska začína vyplnením priloženého vstupného dotazníka

Vyplnený vstupný dotazník na zhodnotenie kvality pracoviska počítačovej tomografie (CT) je možné predložiť do 15. 8. 2016 (dotazník tvorí prílohu tohto oznámenia).

Spôsob predloženia vstupného dotazníka:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, t.j. rádiodiagnostické pracovisko počítačovej tomografie, predloží vyplnený vstupný dotazník v písomnej verzii (v slovenskom jazyku) - 1 krát originál, podpísaný riaditeľom, alebo štatutárnym orgánom, príp. odborným zástupcom zodpovedným za vedenie pracoviska.
Vyplnený vstupný dotazník sa predkladá doporučenou poštou, alebo osobne (resp. kuriérom) tak, aby bol Ministerstvu zdravotníctva SR doručený v termíne najneskôr do 15. 8. 2016. Ak sa dotazník predkladá osobne, predloží sa v podateľni Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava (prízemie, č. dverí 5). Vyplnený vstupný dotazník doručte v zalepenej obálke, viditeľne označenej „Vstupný dotazník na zhodnotenie kvality pracoviska počítačovej tomografie (CT)“ NEOTVÁRAŤ!
Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sekcia zdravia, Odbor zdravotnej starostlivosti
Limbová 2, 837 52 Bratislava
Obálky doručené a zaregistrované podateľňou MZ SR po stanovenom termíne budú vyhodnotené dodatočne.

Termín vyhodnotenia vstupných dotazníkov je do 15. 9. 2016 (vrátane)

Hodnotiacim orgánom je dočasná odborná pracovná skupina. Jej zloženie a činnosť upravuje Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne, ktorý je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR z 27. mája 2015, ročník 63, čiastka 2-3.

O vyhodnotení vstupných dotazníkov budú CT diagnostické pracoviská informované písomne. Na základe vyhodnotených vstupných dotazníkov dočasná odborná pracovná skupina odporuči alebo neodporuči CT diagnostické pracovisko na následnú kontrolu kvality. Z CT diagnostických pracovísk, ktoré budú mať odporúčanie na následnú kontrolu kvality, dočasná odborná pracovná skupina zostaví „Plán kontrol pre rok 2016“, ktorý bude schválený komisiou. Plán kontrol pre rok 2016 bude zverejnený na webovej stránke ministerstva.
Zoznam CT diagnostických pracovísk, ktoré splnia prvú a aj druhú časť mapovania dodržiavania kvality bude zverejnený na webovej stránke ministerstva a Slovenskej rádiologickej spoločnosti. Výsledky kontrol budú predkladané zástupcom zdravotných poisťovní pre ich zohľadnenie pri zazmluvňovaní pracoviska.