Prehľad najdôležitejších predpisov

upravujúcich postup Ministerstva zdravotníctva SR pri poskytovaní informácií podľa § 5 ods. 1 písm. e zákona 211/2000 Z. z.

Predpisy upravujúce postup Ministerstva zdravotníctva SR pri poskytovaní informácií verejnosti sú predovšetkým:

1. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

2. Zákon č. 241 2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Zákon č.428 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

4. Zákon č. 513/1991 Zb. v znení Obchodný zákonník

5. Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

6. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

7. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

8. Zákon č.575 2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

9. Opatrenie ministra zdravotníctva SR, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

 

 

Citované zákony možno nájsť v Zbierke zákonov SR.