Plán spolupráce v oblasti zdravotníctva medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovinskej republiky na roky 2003 a 2004

Podľa článku 5 bol automaticky predĺžený o ďalšie 2 roky (2005 - 2006) a na základe výmeny listov ministrov zdravotníctva oboch krajín sa opätovne predĺžila jeho platnosť do konca roka 2008.


PLÁN SPOLUPRÁCE

v oblasti zdravotníctva
(ďalej: „Plán spolupráce“)

medzi

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

a

Ministerstvom zdravotníctva Slovinskej republiky
(ďalej len : „zmluvné strany“)

na roky 2003 a 2004V súlade s ustanoveniami článku 7 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísanej v Bratislave dňa 11. novembra 1993 sa zmluvné strany o tomto programe dohodli takto :

Článok 1


Zmluvné strany budú v rámci prostriedkov, ktoré budú mať k dispozícii a svojich možností podporovať užitočnú spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárstva medzi zdravotníckymi, vedecko-výskumnými, vzdelávacími a inými organizáciami v horeuvedenej oblasti.

Článok 2


Zmluvné strany súhlasia, že v rámci svojich kompetencií a prostriedkov, ktoré budú mať k dispozícii, podporia spoluprácu medzi odborníkmi oboch štátov v oblasti zdravotníctva a lekárstva, a to:

- vzájomnú výmenu špecialistov, iných expertov a študijných skupín za účelom výmeny skúseností a realizácie krátkodobých stážových programov;
- účasť na medzinárodných odborných a vedeckých stretnutiach organizovaných v štáte druhej zmluvnej strany;
- spoločnú organizáciu odborných a vedeckých stretnutí;
- výmenu informácií o epidemiologickej situácii v krajine a skúseností s prevenciou, diagnostikou a liečením týchto chorôb;
- vzájomnú výmenu skúseností v oblasti pedagogickej práce a výskumných programov v rámci lekárskych fakúlt a vysokých zdravotných škôl;
- iné formy spolupráce, o ktorých sa zmluvné strany dohodnú osobitne.

Článok 3


Zmluvné strany budú podporovať výmenu skúseností z rôznych klinických odborov s dôrazom na nasledovné oblasti:

- kardiochirurgia,
- onkológia,
- rehabilitácia,
- neurochirurgia,
- ošetrovateľstvo.

Za účelom predvedenia moderných diagnostických a terapeutických techník sa zmluvné strany dohodnú na výmene klinických odborníkov na vzájomne dohodnuté obdobie. Klinické prezentácie budú vykonané v súlade s normami a pravidlami lekárskej praxe v prijímajúcej krajine.

Článok 4


Úhrada nákladov spojených s výmenou odborníkov, iných expertov a študijných skupín za účelom výmeny skúseností, s realizáciou krátkodobých odborných programov a spoločnou organizáciou vedeckých seminárov či klinických prezentácií v súlade s týmto Plánom spolupráce bude nasledovná:

1. vysielajúca zmluvná strana uhradí cestovné náklady do a z hlavného mesta prijímajúcej zmluvnej strany;
2. prijímajúca zmluvná strana uhradí náklady na ubytovanie a dopravu v rámci svojej krajiny vyplývajúce z Plánu spolupráce;
3. odborníci, iní experti a členovia študijných skupín, ktorí sú vysielaní na základe tohto Plánu spolupráce, musia ovládať anglický jazyk:
4. náklady spojené s vyslaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej zmluvnej strany uhrádza tá zmluvná strana, na žiadosť ktorej sa osoby vyslali;
5. výmena informácií sa bude uskutočňovať bezplatne na základe požiadania jednej zo zmluvných strán pri prísnom dodržiavaní príslušných autorských práv. Informácia zahŕňa všetky tlačené, audiovizuálne médiá, medzi nimi knihy, časopisy, noviny, videopásky, CD, audiopásky a počítačový software.

Článok 5


Tento Plán spolupráce vstúpi do platnosti dňom podpisu.


Plán spolupráce sa uzaviera na obdobie dvoch (2) rokov a jeho platnosť sa automaticky predĺži o ďalšie dva (2) roky, ak jedna zo zmluvných strán šesť mesiacov pred ukončením jeho platnosti písomne neoznámi druhej strane, že má v úmysle Plán spolupráce vypovedať.Dané v Ľubľani dňa 10. apríla 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom, slovinskom a anglickom, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. Pri rozdieloch vo výklade sa uplatňuje anglický text.


Za Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Rudolf Zajac

Za Ministerstvo zdravotníctva Slovinskej republiky
Dušan Keber