Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p., so sídlom Kúpeľná 107, 962 71 Dudince.

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  2. Prax 5 rokov v riadiacich funkciách po ukončení VŠ druhého stupňa
  3. Bezúhonnosť
  4. Projekt stratégie rozvoja štátneho podniku zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu štátneho podniku, zefektívnenie využívania finančných zdrojov, personálnu politiku, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu jeho dosiahnutia, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi

Špecifické kritériá a požiadavky:

Ovládanie zákonov v oblasti kúpeľníctva, poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, ekonomického riadenia a komplexného manažmentu zdravotníckych zariadení, zákona o štátnom podniku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, skúsenosti so stredným resp. vrcholovým manažmentom.

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
- osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o praxi 5 rokov v riadiacich funkciách po ukončení VŠ druhého stupňa,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti1 ,
- projekt stratégie rozvoja štátneho podniku.

Formálna úprava projektu:

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Dátum a miesto podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

do 17. 04. 2020 s označením na obálke „Výberové konanie – neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Generálny tajomník služobného úradu
Limbová 2
P.O.BOX 52
837 52 Bratislava

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručení je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


1.) uchádzač podľa poradia vo výberovom konaní poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky info-povinnost-mzsr.rtf info-povinnost-mzsr.pdf