Programová vyhláška, ktorá stanovuje minimálnu celkovú sumu v eurách určenú pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024 z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024, smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Do jej účinnosti poskytujú zdravotné poisťovne zdravotníckym zariadeniam – najmä nemocniciam zvýšené finančné prostriedky preddavkovo alebo iným zmluvne dohodnutým spôsobom na účel výplaty miezd navýšených od 1.1.2024. Zabezpečujú sa tak dostatočné zdroje pre ich fungovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Dôvodom posunu vydania vyhlášky, ktorá upravuje prerozdelenie finančných zdrojov v zdravotníctve na rok 2024, je neštandardné prijatie rozpočtu, a to až koncom minulého roka. To malo za následok zásadný posun pri tvorbe vykonávacích predpisov, ktoré vychádzajú zo schválených finálnych čísel štátneho rozpočtu. 

Dokument bol prerokovaný v rámci vnútrorezortného pripomienkového konania. Zástupcovia ministerstva zdravotníctva  rokovali o tomto vykonávacom predpise so zdravotnými poisťovňami ako aj s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti a ich zástupcami. Po zapracovaní pripomienok a schválení ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou smeruje dokument do medzirezortného pripomienkového konania.  Do účinnosti predpisu poskytujú zdravotné poisťovne zdravotníckym zariadeniam – najmä nemocniciam zvýšené finančné prostriedky  preddavkovo alebo iným zmluvne dohodnutým spôsobom na účel výplaty miezd navýšených od 1.1.2024 v súlade so sumami ustanovenými v návrhu vyhlášky. 

Poskytovatelia ani pacienti sa nemusia obávať nedostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Celkom smeruje do verejného zdravotného poistenia 7,97 mld. eur, čo je o približne 900 mil. eur viac, ako bolo vynaložených v roku 2023.  Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude vynaložených 7,667 mld. eur v roku 2024.

Ministerstvom financií SR bol stanovený limit na úhradu zdravotnej starostlivosti vo výške 7,667 mld. eur pre rok 2024. Tento limit pokrýva zvýšenie nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zvýšené náklady na mzdy, infláciu a starnutie – tzv. non policy changes – zmeny, ktoré sa dejú bez toho, že by sa menila legislatíva. Tento limit tiež pokrýva jedno nové opatrenie nad rámec scenára bez zmien politík a to dofinancovanie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MZSR.

 Ak sa zrealizujú úspory z revízie výdavkov (cca 100 mil. eur), môžu zdravotné poisťovne usporené prostriedky smerovať do špecializovanej zdravotnej starostlivosti na účel zavádzania nového zoznamu zdravotných výkonov.

TABULKA VYHLASKA.png


Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024, pôjde do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (7- pracovných dní). Následne sa budú vyhodnocovať pripomienky zaslané z tohto konania, zároveň budú prebiehať rokovania so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Po zapracovaní pripomienok pôjde materiál do Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre finančné právo na schválenie. Vyhláška bude účinná jej vyhlásením v Zbierke zákonov, čo by malo byť začiatkom marca 2024.

Návrh vyhlášky je zverejnený tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/46.