​Národný onkologický ústav (NOÚ) oslávil 25. výročie založenia oddelenia klinických skúšaní, ktoré umožňujú pacientom dostať sa k nádejnej, inovatívnej liečbe. Podpora výskumu vrátane klinických skúšaní v oblasti onkológie je prioritou aj pre Ministerstvo zdravotníctva SR. Rezort zdravotníctva minulý rok vydal Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 4/2018, ktorý nastavuje podmienky pre útvary vykonávajúce klinický a biomedicínsky výskum.
 
Jednou z foriem biomedicínskeho výskumu je klinické skúšanie, ktorým sa overuje účinnosť a bezpečnosť liečiv pred ich registráciou. Klinické skúšanie poskytuje pacientom možnosť prístupu k novej nádejnej liečbe, ktorá je v danej chvíli realizovateľná iba v rámci týchto skúšaní.
 
NOÚ sa  oblasti vlastného akademického klinického výskumu primárne zaoberá liečbou testikulárnych nádorov, karcinómu prsníka či probiotikám. Počas 25-ich rokov pôsobenia tohto oddelenia sa na klinickom skúšaní a biomedicínskom výskume zúčastnilo viac ako 3-tisíc pacientov a Etická komisia NOÚ schválila 500 projektov. Klinický výskum v NOÚ bol dokonca počas jedného auditu označený ako jeden z najlepších na svete.
 
Podpora výskumu vrátane klinických skúšaní v oblasti onkológie je celosvetovou prioritou, rovnako ako v našej krajine.
 
„Veda a výskum majú v systéme zdravotníctva svoje pevné miesto. Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa meria aj výsledkami biomedicínskeho výskumu, ktorý vedie k  vývoju nových spôsobov liečby a k celkovému zlepšeniu zdravotnej starostlivosti pacientov,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
„Som rád, že práve vďaka možnostiam, ktoré našim pacientom ponúka Oddelenie klinických skúšaní, majú k dispozícii inovatívnu liečbu. Vďaka patrí všetkým kolegom, ktorí sú súčasťou klinického skúšania a rovnako aj tým, ktorí participujú na biomedicínskom výskume,“ vyjadril slová uznania generálny riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher.
 
V minulom roku vydalo MZ SR za účelom skvalitnenia biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania humánnych produktov a humánnych liekov novú zákonnú normu tzv. Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 4/2018, ktorý určuje povinnosť začleniť do organizačného poriadku zdravotníckych zariadení špecializované organizačné útvary na podporu vykonávania biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania. Príkaz tiež reflektuje ciele Národného onkologického programu (2018 – 2020), ktorého súčasťou je Akčný plán na podporu výskumu a vývoja v oblasti biomedicíny.
 
„Na Slovensku sa Príkazom ministerky zdravotníctva definovala a zjednotila infraštruktúra na zlepšenie podmienok vykonávania výskumu. Pred vydaním príkazu už existovali v niektorých zdravotníckych zariadeniach viaceré organizačné útvary. Vydaním tohto Príkazu dostali legislatívnu oporu, začlenenie do organizačnej štruktúry zdravotníckeho zariadenia a vyčlenila sa aj ich pôsobnosť. Vďaka systémovej profesionálnej podpore klinického výskumu posilnenej aj vznikom národného uzla SLOVACRIN, sa otvára pre zdravotnícke zariadenia možnosť zvýšiť počet prebiehajúcich klinických skúšaní, venovať sa okrem komerčného aj akademickému výskumu a posilniť spoluprácu aj na medzinárodnej úrovni,“ uviedla riaditeľka Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR Ivica Kvietiková.
 
Pri tvorbe Príkazu ministerky zdravotníctva sa jeho tvorcovia mohli oprieť aj o takmer 25-ročné skúsenosti Oddelenia klinických skúšaní NOÚ, ako aj ďalších pracovísk a inštitúcií rezortu zdravotníctva.