Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 10/2023

 

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície
„Petícia za zachovanie ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast v Poliklinike Sabinov

Je kvórová:    Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: 4 877

Dátum doručenia: 26.07.2023

Dátum vybavenia: 08.09.2023

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 26.07.2023 bolo do podateľne MZ SR doručené podanie označené ako Doručenie Petície za zachovanie ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast v Poliklinike Sabinovadresované MZ SR, ktorého prílohou boli neočíslované petičné hárky v listinnej podobe so 4 877 podpismi osôb, ktoré predmetnú petíciu podporili. Identická dokumentácia bola postúpená z Úradu vlády SR a doručená do podateľne MZ SR dňa 01.08.2023.

MZ SR doručenú dokumentáciu prijalo a po posúdení obsahu ako aj formálnych náležitostí doručených písomností a to podania označeného ako „Doručenie Petície za zachovanie ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast v Poliklinike Sabinovako aj petičných hárkov v listinnej podobe označených ako „Petícia za zachovanie ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast v Poliklinike Sabinov“ s podpismi 4 877 osôb v kontexte ustanovení zákona o petičnom práve zaevidovalo doručenú dokumentáciu ako petíciu pod sp. zn. Pet 10/2023, ktorá má charakter žiadosti.

Keďže doručená petícia má charakter žiadosti, MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na jej vybavenie je povinný vybaviť predmetnú petíciu podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého, ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve. V zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o petičnom práve MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie petície predložilo zástupcovi nasledovnú odpoveď.

Zdôvodnenie zámeru návrhu
Navrhovaná úprava vyhlášky, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby bola pripravená v spolupráci s odbornou spoločnosťou zastupujúcou primárnych pediatrov, s hlavnou odborníčkou a krajskými odborníkmi MZ SR pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast. Návrh bol pripravený v úzkej súčinnosti a na podnet samotných primárnych pediatrov, ktorí niekoľko rokov upozorňujú na neudržateľnú personálnu situáciu v primárnej pediatrii. Je potrebné ho vnímať v kontexte celkovej personálnej krízy primárnych pediatrov v Slovenskej republike. Podľa predbežných výsledkov stavu siete za rok 2023 (oficiálne výsledky v zmysle legislatívnych termínov MZ SR zverejňuje do 30. 06. príslušného roka) v SR chýba 20% primárnych pediatrov (229 lekárov) a každý druhý pediater je v dôchodkovom veku. V blízkej budúcnosti bude súčasná sieť s polovicou pediatrov v dôchodkovom veku neudržateľná.

Cieľ
MZ SR pristúpilo k tejto úprave sledujúc hlavný cieľ, ktorým je udržať v prevádzke ambulancie primárnych pediatrov cez deň. Bez primárnych pediatrov v ambulanciách, nie je možné prevádzkovať ambulantnú pohotovostnú službu. Toto opatrenie je stabilizačným opatrením primárnej pediatrie v Slovenskej republike. K výzve vyše 600 primárnych pediatrov (z celkového počtu cca 1 000 primárnych pediatrov v SR) pristupujeme s plným rešpektom a týmto krokom chceme zabrániť kolapsu primárnej pediatrie v SR ako celku. Za posledné obdobie postupne dochádza k ukončovaniu činnosti viacerých primárnych pediatrov, pričom regióny prichádzajú primárne o dennú pediatrickú starostlivosť, čo môže spôsobiť regionálnu nedostupnosť primárnej zdravotnej starostlivosti.

Princípy a východiská
Hlavným účelom predkladaného návrhu je udržať dostupnosť prevádzkovania APS pre deti a dorast pri rešpektovaní obmedzených personálnych kapacitách primárnych pediatrov v súčasnosti. Konsolidácia siete pevných bodov APS vychádza z dvoch základných princípov:

  • a) koncentrácia obmedzených personálnych kapacít primárnych pediatrov do udržateľných skupín, resp. tímov v optimálnom počte, 15 primárnych pediatrov a znížiť ich zaťaženie,
  • b) umiestnenie APS v mieste, kde je aj urgentný príjem, prípadne pediatrické oddelenie, aby bola zabezpečená nadväznosť ďalších zložiek zdravotnej starostlivosti v prípade potreby. Je to spôsob ako udržať na najbližšie obdobie dostupnú a funkčnú APS v regiónoch Slovenska.

Údajová základňa

1. veľkosť upravených spádových území - zohľadňuje počet obyvateľov detskej populácie (18 + 364 dní) v danom regióne

Tabuľka č. 1

Zdroj: Štatistický úrad SR

 

Medzinárodné odporúčania definujú optimálny počet detí na 1 pevný bod na úrovni 50 000 detí.

Pre účely zabezpečenia primárnej pediatrickej starostlivosti a APS je východiskovým parametrom absolútny počet osôb žijúcich v danom regióne.

2. reálne počty ošetrených pacientov po 20.00 hodine v pevných bodoch APS 

Z dôvodu, že dátové rozhranie pre vykazovanie poskytovateľov APS (dávka 751a) nemá položku čas výkonu, iba dátum výkonu, prebehlo priame zisťovanie na mieste v jednotlivých pevných bodoch samotnými lekármi, ktorí slúžia v daných pevných bodoch. Sledovaným obdobím bol marec 2023. Vo väčšine pevných bodov sa počet ošetrených pacientov v čase 20:00 – 22:00 hodiny pohybuje v intervale 0 – 2 pacienti. Celkový výsledok je, že v priemere 2% návštev sú realizované v dobe od 7:00 do 8:00 hodiny a 1% v dobe od 20.00 do 22.00 hodiny.

3. personálne kapacity a vekové zloženie primárnych pediatrov v pevnom bode

Tabuľka č. 2

4. dopad na potenciálnu záťaž na vedľajšie pevné body alebo urgentné príjmy

Možné obavy k presunu návštev z APS na urgentné príjmy sa pri poslednej právnej úprave v roku 2018 nepotvrdili. Porovnanie údajov o počte návštev na APS a urgentných príjmoch v rokoch 2018 a 2019, ukázalo pokles ročného počtu návštev APS pre deti a dorast na 1 000 poistencov o 7%, APS pre dospelých pokles na úrovni 19%, pri súčasnom raste počtu návštev na ústavnej pohotovostnej službe na úrovni 4%. Celkovo však došlo k poklesu návštev APS a urgentných príjmov o 5% na 1 000 poistencov.

Navrhovanú úprava iba v prípade 3 spádových území definuje spádové územie s počtom obyvateľom vyšším ako odporúčaných 50 000 detí, a to:
pevný bod Bratislava – 151 232 detí
pevný bod Košice – 78 313 detí
pevný bod Prešov – 59 204

Touto úpravou nie je dotknutá samotná definícia ambulantnej pohotovostnej služby, podľa ktorej je APS definovaná ako zdravotná starostlivosť, ktorá je poskytovaná osobe, ktorá nie je bezprostredne v ohrození života. Ambulantná pohotovostná služba nie je pre ťažké stavy, ako napríklad astmatický záchvat alebo vážne zranenia, o takýchto pacientov je bezodkladne postarané na urgentných príjmoch v nemocniciach.

Doplnková APS
Týmto návrhom nie je dotknutá možnosť, ktorú zakotvuje súčasná legislatíva v podobe možnosti zriadenia doplnkového bodu APS v zmysle § 8a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa predmetných ustanovení poskytovanie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečuje organizátor v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, alebo pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Doplnková ambulantná pohotovostná služba je poskytovaná organizátorom nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v pracovných dňoch v čase medzi 16.00 a 22.00 hodinou nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 7.00 a 22.00 hodinou, ak má organizátor vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby. Regulátor určuje sieť pevných bodov APS, ale ak sa organizátor rozhodne prevádzkovať vo svojom spádovom území aj doplnkový bod, súčasná legislatíva mu to umožňuje. Povinnosť primárnych pediatrov slúžiť v APS sa vzťahuje iba na pevné body. Personálne zabezpečenie v doplnkovom bode APS je plne v kompetencii organizátora.

Komunikácia
MZ SR uvedený návrh predstavilo jednak vo februári 2023 na úrovni zástupov SK8 a následne v marci 2023 na individuálnych stretnutiach s predstaviteľmi jednotlivých samosprávnych krajov.

Odoslaním listu, ktorým MZ SR oznámilo zástupcovi výsledok vybavenia petície s názvom „Petícia za zachovanie ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast v Poliklinike Sabinov“, považuje MZ SR petíciu za vybavenú v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.