Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra, sa uskutočnilo dňa 03. júna 2024 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa na základe oznámenia o vyhlásení výberového konania uverejneného dňa 19. apríla 2024 v Hospodárskych novinách, denníku SME a na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR prihlásil v stanovenom termíne jeden uchádzač, ktorý zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 03. júna 2024, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie a projekt stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch.

Výberová komisia zhodnotila výsledok výberového konania a z uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným požiadavkám (na základe sumárneho súčtu bodov) určila nasledovné poradie uchádzačov:

Uchádzač

Projekt stratégie
rozvoja organizácie

Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom

Sumárny
súčet bodov
(min. 120 bodov,
max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci
hárok

MVDr. Martina Vulganová

148

46

194

1.

Hodnotiaci hárok MVDr. Martina Vulganová .pdf 


Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Michal Štofko, PhD.

členovia

PhDr. Milan Brdárský
Ing. Matej Ovčiarka
Ing. Peter Kalenčík, PhD.
Ing. Iveta Lešková