Výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s., sa uskutočnilo dňa 20. júna 2024 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili traja uchádzači, ktorí splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa a zúčastnili sa predmetného výberového konania.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. a ústneho pohovoru (vrátane posúdenia projektu predloženého jednotlivými uchádzačmi) vyhodnotila výsledky uchádzačov a určila výsledok výberu, t. j. zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam výberového konania a ktorý oznámila výberová komisia vykonávateľovi akcionárskych práv – ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky, nasledovne:

 

Meno a priezvisko uchádzača

Hodnotiace
hárky

Ing. Juraj Hudáč

Hodnotiaci hárok Ing. Juraj Hudáč .pdf 

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M

Hodnotiaci hárok JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M .pdf 

Uchádzač1

Hodnotiaci hárok Uchádzač .pdf 

 

Vykonávateľ akcionárskych práv – ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky z predloženého zoznamu vybrala do štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti:

Ing. Juraj Hudáč,
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M.

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda: Mgr. Juraj Petrovič, PhD.
členovia: Mgr. Zuzana Lališová
Mgr. Martina Galabová
Mgr. Dominika Juck, PhD.
Ing. Peter Kalenčík, MSc.

​ ​​​​​​


1     Uchádzač neudelil Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia jeho osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa v súvislosti s predmetným výberovým konaním.

​​