Výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., sa uskutočnilo dňa 18. decembra 2020 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili deviati uchádzači, z ktorých dvaja uchádzači nesplnili podmienky pre účasť na predmetnom výberovom konaní. Výberového konania sa zúčastnili siedmi uchádzači, ktorí splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (vrátane posúdenia projektu predloženého jednotlivými uchádzačmi) vyhodnotila výsledky uchádzačov a určila zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam výberového konania nasledovne:

Meno, priezvisko a tituly uchádzača Hodnotiaci
hárok

prof. MUDr. Viktor Hraška, PhD.

hodnotiace-harky-Hraska.pdf

MUDr. Marián Hrebík, MPH

hodnotiace-harky-Hrebik.pdf

Ing. Daniel Jánoš, MBA

hodnotiace-harky-Janos.pdf

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

hodnotiace-harky-Madaric.pdf

Ing. Mongi Msolly, MBA

hodnotiace-harky-Msolly.pdf

MUDr. Ján Sýkora

hodnotiace-harky-Sykora.pdf

Uchádzač1

hodnotiace-harky-uchadzac.pdf

 

Vykonávateľ akcionárskych práv – minister zdravotníctva Slovenskej republiky vybral do predstavenstva spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.:

prof. MUDr. Viktor Hraška, PhD.,
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH,
Ing. Mongi Msolly, MBA.

Zloženie výberovej komisie:

JUDr. Ing. Jana Ježíková – predseda výberovej komisie
Ing. Iveta Griačová – člen výberovej komisie
Mgr. Vanda Tuchyňová – člen výberovej komisie
Mgr. Marta Hartonová – člen výberovej komisie
Juraj Toporčák, MSc. – člen výberovej komisie


1  Uchádzač neudelil Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia jeho osobných údajov v rámci výsledku výberového konania.