Výberové konanie na obsadenie funkcie člena – zástupcu štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., sa uskutočnilo dňa 12. novembra 2020 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (vrátane posúdenia projektu predloženého jednotlivými uchádzačmi) vyhodnotila výsledky uchádzačov a určila zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam výberového konania nasledovne:

Meno, priezvisko a tituly uchádzača Hodnotiaci
hárok

MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH

23_MUDr-Luczy_hodnociace_harky.pdf

Uchádzač1

23_uchadzac_hodnotiace_harky.pdf

Vykonávateľ akcionárskych práv – minister zdravotníctva Slovenskej republiky vybral do predstavenstva spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.:

Uchádzač1.

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Mgr. Marián Kolník

členovia

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA
Mgr. Vanda Tuchyňová
Juraj Toporčák, MSc
Mgr. Radoslav Krupa

1 Uchádzač neudelil Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia jeho osobných údajov v rámci výsledku výberového konania.