Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národný ústav reumatických chorôb sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2022 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2022, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač

Projekt

Pohovor členov výberovej komisie s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov, max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci hárok

MUDr. Milan Derco

132

49

181

1.

Hodnotiaci hárok MUDr. Milan Derco.pdf

 

Zloženie výberovej komisie:    

predseda:  Mgr. Radoslav Krupa
členovia: MUDr. Jozef Zvarka, PhD.
PhDr. Milan Brdárský
Ing. Martina Beliansky Verešová
Mgr. Alexander Hlatky