Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej rozpočtovej organizácie Detenčný ústav Hronovce, so sídlom Dr. Jána Zelenyáka 65,  935 61 Hronovce, bolo uverejnené v Hospodárskych novinách, denníku SME a na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 13. mája 2022.

Do predmetného výberového konania sa v stanovenom termíne (do 31. mája 2022) neprihlásil žiaden uchádzač. Z uvedeného dôvodu sa výberové konanie neuskutočnilo a bude vyhlásené nové výberové konanie.