Zasadnutie 77. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve bolo ukončené  1. júna 2024. Pandemická dohoda prijatá nebola a rokovania k jej finálnemu zneniu budú pokračovať. Krajiny však prijali balík revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR), od ktorých sa Slovenská republika dištancovala. 

Výsledkom rokovania členských štátov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo konsenzuálne prijatie (prijatie bez hlasovania) balíka revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Slovenská republika sa verbálne od prijatia tohto balíka disasociovala, teda dištancovala od ich prijatia. 

Máme za to, že po dohode na finálnom znení balíka revidovaných článkov IHR nebol pre krajiny dostatočný časový priestor na podrobné preštudovanie zmien zapracovaných priamo na stretnutí. 
  
Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zároveň konsenzom prijali ďalší postup pri pokračovaní v rokovaniach o Pandemickej dohode. Prijatým dokumentom sa krajiny dohodli, že finálne znenie Pandemickej dohody bude predložené na prijatie najneskôr počas 78. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA78 – máj/jún 2025). V prípade, že krajiny dosiahnu zhodu na finálnom znení dokumentu v skoršom termíne, bude zvolané mimoriadne zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, na ktorom sa bude dokument prijímať. 

Aj pri ďalších rokovaniach bude Slovenská republika chrániť primárne záujmy SR a jej občanov.