Od 1. januára 2012 dôjde  k zníženiu doplatkov pacientov za zdravotnícke pomôcky. „Ide o systémové opatrenie, ktoré v čase muselo prísť. Jednak kvôli tomu, že aktuálny systém financovania zdravotníckych pomôcok je dlhodobo neudržateľný a jednak kvôli tomu, že takéto systémové opatrenia boli už zavedené na lieky a dietetické potraviny vo forme degresívnej obchodnej prirážky“, uviedla  generálna riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR  Michaela Cesnaková.

Tejto pozitívnej zmene v prospech pacientov predchádzali pracovné rokovania, ktoré iniciovalo  Ministerstvo zdravotníctva SR so  zainteresovanými subjektmi, pretože sa týkajú aj zmien  vo vzťahu k veľkodistribúcii zdravotníckych pomôcok. Pre pacientov je však dôležité, že dostupnosť výdajní zdravotníckych pomôcok sa zachová, ale od  uvedeného dátumu nebude potrebné na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok povolenie vydávané ministerstvom zdravotníctva.  To znamená, že zdravotnícke pomôcky bude môcť nakúpiť aj výdajňa zdravotníckych pomôcok priamo od výrobcu. Týmto opatrením sa okrem iného znižujú náklady dodávateľov zdravotníckych pomôcok a zároveň môže dôjsť aj k zníženiu cien samotných zdravotníckych pomôcok.

Ministerstvo zdravotníctva SR sa teda definitívne dohodlo s výdajňami a dodávateľmi zdravotníckych pomôcok a pôvodne avizované zníženie obchodnej prirážky na zdravotnícke pomôcky o 6,5 % bude od 1. januára 2012 realitou.

Pôvodne MZ SR uvažovalo o 20 % obchodnej prirážke,  ale na základe argumentov výdajní zdravotníckych pomôcok dospelo k záveru, že  je potrebné ochrániť slabší článok v systéme (výdajne zdravotníckych pomôcok) a následne aj pacientov, ktorí si práve v týchto výdajniach vyberajú zdravotnícke pomôcky. Spoločné riešenie spočíva v tom, že 20 percentná  obchodná prirážka sa rozdelí pevne určeným pomerom: 11, 5 % budú mať výdajne a 8,5 % dodávatelia.

Tento krok ministerstva zdravotníctva predstavuje úsporu ročne cca 4,9 mil. eur  pre zdravotné poisťovne a cca 135 tis. eur pre pacientov z doplatkov.

„Všetky finančné prostriedky, ktoré sa týmto opatrením ušetria, budú vrátené späť do systému úhrad zdravotníckych pomôcok – a to či už nových, ktoré u nás zatiaľ nie sú dostupné, alebo do zvýšených finančných či množstvových limitov“, informoval minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.