1.      Návrh na obnovu konania  alebo podnet na preskúmanie  rozhodnutia mimo  odvolacieho konania ak ho podáva:

    – fyzická osoba                                                                                                  16,50 €

    -  právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie                      165,50 €

 

2.      Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní

      a regulovaných odborných činností v SR                                                           99,50 €

 

3.      Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi

       nadobudnutej v SR                                                                                            6,50 €

 

4.      Vydávanie potvrdení o rovnosti získaných špecializácií lekárov a zubných

                lekárov získaných pred dňom pristúpenia SR k EÚ                                          99,50 €

 

5.      Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

      vydaného  MZ SR                                                                                          497,50 €

 

6.      Zmena povolenia na prevádzkovanie  zdravotníckeho zariadenia

       vydaného  MZ SR                                                                                          165,50 €

 

7.      Vyhotovenie duplikátu povolení vydaných MZ SR na prevádzkovanie

       zdravotníckeho zariadenia                                                                                   3,00 €

 

8.      Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými

látkami                                                                                                              33,00 €

 

9.      Vydanie povolenia  využívať prírodný liečivý zdroj, alebo prírodný

        minerálny zdroj Štátnou kúpeľnou komisiou                                                   331,50 €

 

10.  Zmena povolenia využívať prírodný liečivý zdroj, alebo prírodný

               minerálny zdroj Štátnou kúpeľnou komisiou                                                    165,50 €

 

11.  Vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody, alebo prírodnej

       minerálnej vody Štátnou kúpeľnou komisiou                                                  165,50 €

 

12.  Vydanie rozhodnutia o uznaní klimatických podmienok vhodných na

liečenie  Štátnou kúpeľnou komisiou                                                               331,50 €

 

13.  Vydanie rozhodnutia o uznaní  prírodnej liečivej vody, alebo prírodnej

       minerálnej vody Štátnou kúpeľnou komisiou                                                  331,50 €

 

14.  Vydanie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov,

       alebo  kúpeľných liečební Štátnou kúpeľnou komisiou                                   829,50 €

 

 

(zdroj: Sadzobník správnych poplatkov/zákon č. 145/1995 o správnych

            poplatkoch)