Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnilo dňom 15.7.2011 vo Vestníku MZ SR, Čiastka 17, Ročník 59 odborné usmernenie o postupe lekára pri informovaní rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a o dôležitosti zapojenia sa rodiča do výchovnej, psychologickej a špeciálno-pedagogickej pomoci a prevencie, ktorú poskytujú špeciálno-pedagogické centrá. Súčasťou postupu je informovanie o pôsobení poradenských centier, pomáhajúcich špecializovaných neziskových inštitúcií a občianskych združení, ktorých zoznam je uvedený na webových sídlach MZ SR (www.mzsr.sk/integrovana) a UIPŠ (www.uips.sk).

Zoznam zariadení a organizácií poskytujúcich špeciálno-pedagogické, pedagogicko-psychologické poradenstvo a informácie súvisiace s ďalšou odbornou pomocou rodičom detí so zdravotným znevýhodnením:

ZOZNAM_ZARIADENI_INTEGROVANA_STAROSTLIVOST.xls

CentrumPoradenstva.jpg